klorargon
Ne
Ar
Kr  
 
 
Ar-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število argon, Ar, 18
Kemijska vrsta žlahtni plini
Skupina, perioda, blok 18 (VIIIA), 3, p
Gostota, trdota 1,784 kg/m3 (273 K), NA
Izgled brezbarven
Ar,18.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 39,948 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) ni podatka (71 pm)
Kovalentni polmer 97 pm
van der Waalsov polmer 188 pm
Elektronska konfiguracija [Ne]3s2 3p6
e- na energijski nivo 2, 8, 8
Oksidacijska stanja (oksid) 0 (neznano)
Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje plin (nemagneten)
Tališče 83,8 K (−308,7 °F)
Vrelišče 87,3 K (−302,4 °F)
Molarna prostornina 22,56 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 6,447 kJ/mol
Talilna toplota 1,188 kJ/mol
Parni tlak NA
Hitrost zvoka 319 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost ni podatka (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 520 J/(kg · K)
Električna prevodnost ni podatka
Toplotna prevodnost 0,01772 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 1520,6 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 2665,8 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3931 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 5771 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 7238 kJ/mol
6. ionizacijski potencial 8781 kJ/mol
7. ionizacijski potencial 11995 kJ/mol
8. ionizacijski potencial 13842 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
36Ar 0,336 % Ar je stabilen z 18 nevtroni
38Ar 0,063 % Ar je stabilen z 20 nevtroni
39Ar {sint.} 269 let β- 0,565 39K
40Ar 99,6 % Ar je stabilen z 22 nevtroni
42Ar {sint.} 32,9 let β- 0,600 42K
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Árgon (iz starogrške besede άργός, počasi delujoč, zaradi njegove kemijske inertnosti) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ar in atomsko število 18. Ta tretji žlahtni plin v osmi periodi sestavlja približno 1 % Zemljinega ozračja.

Pomembne lastnostiUredi

Argon je 2,5 krat tako topen v vodi kot dušik, kar je približno enaka topnost kot kisik. Ta kemijski inertni element je brez barve in vonja tako v tekoči kot v plinski obliki. Kemijske spojine, ki bi vsebovale argon, niso znane. Raziskovalci na Univerzi v Helsinkih so leta 2000 poročali o izdelavi argonovega fluorovodika (HArF). Poročali so tudi o močno nestabilni spojini s fluorom, vendar to še ni dokazano. Čeprav trenutno ni potrjenih kemijskih spojin, pa lahko argon tvori klatrate z vodo, ko se njegovi atomi ujamejo v mrežo molekul vode.

Identifikacija snovi ali pripravkaUredi

Identifikacija snovi ali pripravkaUredi

Kemijska formula: Ar

Uporaba snovi ali pripravkaUredi

varjenje, inertizacija

Sestavine in lastnostiUredi

Sestava s podatki o nevarnih sestavinahUredi

kemijsko ime:Argon;

koncentracija snovi nad 99,9 %;

EC št.:231-147-0;

CAS št.:7440-37-1

Ugotovitve o nevarnih lastnostihUredi

Napotki za nevarnostUredi

Plin pod visokim tlakom v jeklenkah. Pri višji koncentraciji lahko povzroči zadušitev.

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

 • Izgled: brezbarven plin
 • Vonj: brez vonja Vnetljivost: ni vnetljiv
 • Vrelišče: – 186oC Tališče: – 189oC
 • Eksplozivne lastnosti: / Kritična temperatura: – 122oC
 • Parni tlak: n.a. Topnost v vodi: 61 mg/l
 • Relativna gostota, tekoč.: 1,39 (voda=1) Relativna gostota, plin: 1,66 (zrak=1)
 • Oksidativne lastnosti: n.a.
 • Ostalo: Plin/para je težji od zraka. Lahko se akumulira v zaprtih sistemih, še posebno pri in pod nivojem tal

Obstojnost in reaktivnostUredi

Kemična stabilnost: Pri normalnih pogojih je stabilen.

Toksikološki podatkiUredi

Produkt nima toksičnih učinkov.

Ekotoksikološki podatkiUredi

Škodljivi učinki produkta na okolje niso znani.

Zakonsko predpisani podatki o predpisihUredi

 • Simboli za nevarnost: Ni razvrščen kot nevarna snov
 • R-stavki:
 • S-stavki: S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.
 • S23 Ne vdihavati plina
 • Podatki so povzeti po Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Zakonu o kemikalijah ter Direktive ES 67/548/EEC, 99/45/EC, 1907/2006 REACH.

Pretvorbena tabelaUredi

1 m 3 = 1,636 kg = 1,172 l;

1 kg = 0,611 m 3 = 0,718 l;

1 l = 0,853 m 3 = 1.396 kg;

m 3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mmHg) l: prostorninska enota za tekoče stanje

Druge informacijeUredi

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice.

Viri: Varnostni list PRAXAIR ZDA; varnostni list SIAD – Italija, Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR.

Spremembe:Pri izdaji so dopolnjena in spremenjena in naslednja poglavja:

 • poglavje 1,2,3,4,7,8,11,12,13,14,15: spremenjen naslov poglavja,
 • poglavje 2: zamenjava s poglavjem 3,
 • poglavje 3: zamenjava s poglavjem 2,
 • poglavje 8: spremenjena mejna vrednost izpostavljanja,
 • poglavje 15: dodane direktive.

Glej tudiUredi