Feničanska abeceda je nastala ob koncu 13. stoletja pr. n. št. in se je uporabljala za zapis fenicijščine, severno semitskega jezika s področja Fenicije in tudi Kartagine. Najverjetneje so si jo prvi zamislili v Biblosu, kajti najstarejši znani napis je s sarkofaga tamkajšnjega kralja Ahirama.

Feničanska abeceda je najstarejša znana linearna abeceda na svetu. Od nje je sicer starejša ugaritska abeceda, ki temelji na klinopisu, izklesanem na glinene ploščice. V nasprotju z njo je feničanska abeceda preprostejša za pisanje in četudi so jo najprej zapisovali s klesanjem v kamen, se je izkazala za preprostejšo za pisanje na papirus. Končno pa je pomembna lega Feničanov v Sredozemlju pripomogla, da so se iz feničanske abecede razvile druge pisave, ki se večinoma uporabljajo še danes: mdr. hebrejska, arabska, grška abeceda, latinska abeceda (ki se je razvila prek staroitalske abecede) in cirilica (ki se je razvila prek grške abecede).

Abeceda je soglasniška (abdžad) in vsebuje 22 soglasnikov. Znakov za samoglasnike ni in jih je tako treba uganiti iz konteksta. V začetnem obdobju, ko se je predvsem klesalo v kamen, so črke bile ravne in koti pravi (črke so tako nekoliko spominjale na rune), kasneje so se pojavile tudi kurzivne oblike. Običajno se je zapisovala od desne proti levi, najdeni pa so tudi zapisi v bustrofedonu (vrstice se izmenično zapisujejo v eni in drugi smeri). Ali in kako so Feničani poimenovali posamezne črke, ni znano, zato se danes uporablja poimenovanje, ki ga je leta 1904 predlagal Theodor Nöldeke.

črka Unicode ime sl. ime pomen prečrk. ustrezna črka v
hebrejščini sirščini arabščini stari južni arabščini gizu grščini latinščini cirilici
Aleph 𐤀 ʾālep alef vol ʼ א ܐ alef Αα Aa Аа
Beth 𐤁 bēt bet hiša b ב ܒ bet Ββ Bb Бб, Вв
Gimel 𐤂 gīml gimel kamela g ג ܓ gimel Γγ Cc, Gg Гг
Daleth 𐤃 dālet dalet vrata d ד ܕ د, ذ dalet Δδ Dd Дд
He 𐤄 he okno h ה ܗ ه he Εε Ee Ее, Єє, Ээ
Waw 𐤅 wāw vav kavelj w ו ܘ vav (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Yy, Ww (Ѵѵ), Уу, Ўў
Zayin 𐤆 zayin zajin orožje z ז ܙ zajin Ζζ Zz Зз
Heth 𐤇 ḥēt het ograja ח ܚ ح, خ het , Ηη Hh Ии, Йй
Teth 𐤈 ṭēt tet kolo ט ܛ ط, ظ tet Θθ (Ѳѳ)
Yodh 𐤉 yōd jod roka y י ܝ ي jod Ιι Ii, Jj, Yy Іі, Її, Јј
Kaph 𐤊 kāp kaf dlan k כך ܟ kaf Κκ Kk Кк
Lamedh 𐤋 lāmed lamed palica l ל ܠ lamed Λλ Ll Лл
Mem 𐤌 mēm mem voda m מם ܡ mem Μμ Mm Мм
Nun 𐤍 nūn nun kača n נן ܢ nun Νν Nn Нн
Samekh 𐤎 sāmek sameh riba s ס ܣ, ܤ sameh Ξξ, (Χχ) (Xx) (Ѯѯ), (Хх)
Ayin 𐤏 ʿayin ajin oko ʼ ע ܥ ع, غ ajin Οο, Ωω Oo Оо
Pe 𐤐 pe usta p פף ܦ ف pe Ππ Pp Пп
Sade 𐤑 ṣādē sade lov/papirus צץ ܨ ص, ض sade , ጰ, ፀ (Ϻϻ) Цц, Чч, Џџ
Qoph 𐤒 qōp kof opica q ק ܩ kof (Ϙϙ), Φφ, Ψψ Qq (Ҁҁ)
Res 𐤓 rēš reš glava r ר ܪ reš Ρρ Rr Рр
Sin 𐤔 šīn šin zob š ש ܫ ش, س šin [[sigma|ΣσςϹϲ]] Ss Сс, Шш, Щщ
Taw 𐤕 tāw tav znak t ת ܬ ت, ث tav , ፐ (?) Ττ Tt Тт

Feničanska abecedo bo vključena tudi v standard Unicode 5.0. Črke bodo nosile kode med U+10900 in U+10915, z ख (U+10916), ग (U+10917), घ (U+10918) in ङ (U+10919) bodo kodirane števke za 1, 10, 20 in 100, ट (U+1091F) pa bo za ločevanje besed. Predlog, da bi za feničansko pisavo uporabili kar različico pisave za hebrejščino, je bil zavrnjen.

Zunanje povezave uredi