Geometríjsko teló (tudi samo teló) je v matematiki strnjeni (kompaktni) del trirazsežnega prostora omejen s ploskvami. Značilnosti geometrijskih teles preučuje stereometrija ali prostorska geometrija. Med pomembne značilnosti teles spadata zlasti površina in prostornina.

Rombidodekaeder – zgled konveksnega poliedra
Konkavni polieder

Ploskve, ki omejujejo telo, se imenujejo mejne ploskve (stranske ploskve). Unija vseh mejnih ploskev se imenuje površje telesa. Stik dveh mejnih ploskev je krivulja (pogosto kar daljica), ki se imenuje rob. Stičišče robov se imenuje oglišče.

Vrste teles

uredi

V splošnem se telesa delijo na oglata in okrogla.

Oglata telesa ali poliedri

uredi

Oglata telesa se imenujejo tudi poliedri. Mejne ploskve poliedra so mnogokotnik. Pomembnejši poliedri so:

Za poljuben konveksni polieder velja Eulerjeva formula: o - r + p = 2 (pri tem o pomeni število oglišč, r število robov in p število mejnih ploskev poliedra).

Okrogla telesa

uredi

Druga telesa se imenujejo s splošnim imenom okrogla telesa. Pomembnejša okrogla telesa so: