Daljica

del premice, ki ga omejujeta dve različni končni točki (krajišči); črta z dvema krajiščema (končnima točkama)

Daljíca je omejena prema črta. Sorodna pojma sta premica in poltrak.

Geometrijska definicija daljice: presek poltrakov AB in BA
Konstrukcija daljice (1699)

Daljica AB je del premice, sestavljen iz točk, ki ležijo med točkama A in B (vključno s tema dvema točkama). Točki se A in B imenujeta krajišči daljice. Razdalja med obema krajiščema se imenuje dolžina daljice in se jo označi |AB| ali tudi d(A,B) ali AB. Daljici sta enako dolgi, če in samo če sta skladni.

Pojem lege »med danima točkama« se lahko definira s pomočjo razdalje: točka C leži med točkama A in B, če je razdalja med točkama A in B enaka vsoti razdalj med A in C ter med C in B (tj.: velja zveza |AB| = |AC| + |CB|).

Točka, ki razpolavlja daljico na dva enaka dela, se imenuje razpolovišče. Čez razpolovišče pravokotno na daljico poteka njena simetrala.

S pomočjo vektorjev se lahko definira daljico AB kot množico:

To definicijo se pogosto zapiše tudi v obliki:

Daljica je vedno konveksna množica točk. V matematični topologiji je daljica definirana kot konveksna ogrinjača točk A in B.

Posebni primeri daljic uredi

Nekateri daljice imajo posebna imena: