Geslovnik za slovenski literarni portal

Ljudje uredi

Literarni avtorji uredi

Literarni zgodovinarji uredi

Inštitucije uredi

Fakultete in oddelki uredi

Oddelek za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani - Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo - Oddelek za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Mariboru - Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju - Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik -

Akademijski inštituti uredi

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Založbe uredi

Goriška matica - Cankarjeva založba - Mladinska knjiga - Slovenska matica - Državna založba Slovenije - Modra ptica - Slovenski knjižni zavod - Prešernova družba - Mohorjeva družba - Ciril-Metodova družba - Obzorja

Društva uredi

Festivali in srečanja uredi

Nagrade uredi

Publikacije uredi

Literarna spletišča uredi

Spletno pero - Pesnik [1] - Locutio

Literarni časopisi uredi

Gruda - Kres - Sodobnost - Mladika - Glasnik slovenskega slovstva - Slovenski glasnik - Glasnik - Zvon - Zora - Slovan - Dom in svet - Slovanski svet - Ljubljanski zvon - Naši zapiski - Mentor - Domači prijatelj - Rdeči pilot - Trije labodje - Ženski svet - Križ na gori - Kritika - Tank - Križ - Književnost - Dejanje - Beseda - Mladinska revija - Razgledi - Mlada pota - Naša sodobnost - Novi svet - Bori - Nova obzorja - Mlada pota - Meddobje/Entresiglo - Revija 57 - Mladje - Perspektive - Problemi - Most - Dialogi - Kaplje - Zaliv - Prostor in čas - Revija 2000 - Primorska srečanja - Nova revija - Znamenje - Fontana - Rast - Literatura - Apokalipsa - Srce in oko - Litterae Slovenicae

Letne publikacije uredi

Koledar Goriške Mohorjeve družbe - Koledar Mohorjeve družbe

Literarnovedni časopisi uredi

Slavistična revija - Jezik in slovstvo - Primerjalna književnost - Acta Neophilologica

Zborniki uredi

Obdobja - SSJLK - Zbornik Slavističnega društva Slovenije -

Monografije uredi

Knjižne zbirke uredi

Literarni leksikon - Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leksikoni in enciklopedije uredi

Literarni leksikon - Primorski slovenski biografski leksikon - Slovenski literarni junaki - Slovenski biografski leksikon

Literarne zgodovine uredi

Zgodovina slovenskega slovstva (Kleinmayr) - Zgodovina slovenskega slovstva (Karol Glaser) - Slovensko slovstvo (Anton Slodnjak) - Zgodovina slovenskega slovstva (Legiša in drugi)

Literarne teorije uredi

Pojmi uredi

Literarnoteoretični pojmi uredi

Uporabi seznam literarnih pojmov in kategorijo Književnost [2].

Genologija uredi

žanr - žanrska literatura - ženski roman - vojni roman - biografski roman - biografija - duhovniški roman - sodobni roman - kriminalni roman - potopisni roman - pravljični roman

kmečka povest: folklorna idila - pokrajinska povest - domačijska povest

zgodovinski roman: roman o antiki - roman o naselitvi - roman o pokristjanjevanju - turška povest - rokovnjaška povest - čarovniška povest - uskoška povest - rodbinska kronika

bajka - pravljica - pripovedka - povedka

roman - povest - novela

lirika - epika - dramatika; proza - poezija - drama; verzifikacija - priložnostna literatura - grafomanija - fikcija

Verzologija uredi

kvantitativna verzifikacija - silabotonična verzifikacija - silabična verzifikacija - akcentuacija verzifikacija - trohej - jamb - daktil - sapfična kitica - distih - asklepiadska kitica - ambrozijanska kitica - alpska poskočnica - nibelunška kitica - tercina - kvartina - sekstina - oktava - decima - prosti verz - pesem v prozi - elegija - oda

Naratologija uredi

okvirna pripoved - roman - pripovedka - kratka zgodba - črtica - perspektiva - kronotop - pripovedovalec - opis - govor - notranji monolog

Dramska teorija uredi

dialog - didaskalije - drama - monolog - monodrama - premiera - oder - ljudska igra - melodrama - lajtmotiv - pekinška opera - tragikomedija - tragedija - komedija - skeč - agitka - spevoigra - poetična drama - no - matineja - komorno gledališče - enodejanka - kabaret - farsa

Tekstologija uredi

Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev - editio princeps - diplomatska izdaja - konjektura - emendacija - corruptela

Tipografija uredi

tiskarstvo - črka - črkovni nabor - kurziv - krepki tisk - inicialka - kapitelke - verzalke - serifne pisave - times -

Periodizacijski pojmi uredi

reformacija - protireformacija - barok - razsvetljenstvo - predromantika - romantika - postromantika - realizem - naturalizem - moderna - književnost med vojnama - literatura v NOB - sodobna literatura

Metode in smeri v literarni vedi uredi

Glej tudi uredi

Književnost