Etilbromid

(Preusmerjeno s strani Bromoetan)

Etilbromid (tudi bromoetan; formula C2H5Br) je kemična spojina ogljika, vodika in broma. Spojina je tekoča, brezbarvna in ima vonj podoben etru. Je lahko vnetljiva, škodljiva zdravju in nevarna za ljudi in okolje, saj je rakotvorno.

Etilbromid
Bromoethane
Bromoethane
Bromoethane
Bromoethane
Imena
Druga imena
Bromoethane
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.000.751
EC število
  • 602-055-00-1
RTECS število
  • KH6475000
Lastnosti
C2H5Br
Molska masa 108.96g/mol
Videz tekoč, brezbarven
Gostota 1.46g/cm³
Tališče -118ºC
Vrelišče 37-39ºC
9g/l (20ºC)
Parni tlak 510hPa (20ºC)
Nevarnosti
6.1
R-stavki (zastarelo) R11-20/22/40
S-stavki (zastarelo) S36/37
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g. chloroformReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g. liquid nitrogen
1
2
0
Plamenišče -20ºC
Meje eksplozivnosti
6.7-11.3% (V)
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
LD50 rat 1350 mg/kg
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Prva pomoč

uredi

Splošni nasvet: posvetovati z zdravnikom. V primeru iskanja zdravniške pomoči pokazati embalažo.

Vdihovanje: pri vdihovanju premakniti osebo na svež zrak. Če oseba ne diha pričeti s postopkom prve pomoči-unetnim dihanjem. Posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo: izprati z milom in vodo. Posvetovati z zdravnikom.

Stik z očmi: najmanj 15 minut izpirati z vodo. Posvetovati z zdravnikom

Zaužitje: NE izzvati bljuvanja. Izprati usta z veliko vode. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte prve pomoči z neposrednim kontaktom z usti. Posvetovati z zdravnikom.

Ukrepanje ob požaru

uredi

Ustrezna sredstva gašenja: majhne požare gasimo z peno, ogljikovim dioksidom, ali z suhimi kemikalijami. Za večje požare uporabimo vodo s čim večje oddaljenosti. Uporabimo velike količine razršene vode saj je curek lahko neučinkovit

Zaščitna oprema gasilcev: obvezna uporaba dihalnih aparatov

dodatne informacije: neodprto embalažo ohladimo z vodo.

Ukrepi pri nezgodnih izpustih

uredi

Osebni varnostni ukrepi: obvezna uporaba zaščitne opreme. Izogibamo se vdihovanju hlapov, meglic ali plinov. Zagotovimo zadostno prezračevanje. Odstranimo vse vire vžiga. V primeru uhajanja evakuiramo osebje na varna območja. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne koncentracije. Hlapi se zadržujejo v nižjih legah.

okljski varnostni ukrepi: preprečimo iztekanje v kanalizacijo.

Metode čiščenja: zajezimo razlitje in ga osušimo z negorljivim vpojnim materialom(pesek, zemlja, diatomejska zemlja, vermikulit), katerega spravimo v zabojnike za odstranjevanje v skladu z predpisi.

Ravnanje in hramba

uredi

Ravnanje: izogibajmo se vdihovanju. Ločimo od virov vžiga. Preprečimo nastajanje statične elektrike.

Hramba: hranimo v prezračevanem, hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprti embalaži. Odprto embalažo hraniti v položaju ki onemogoča iztekanje. Občutljivo na svetlobo. Pred odprtjem zamrzniti.

Osebna zaščitna oprema

uredi

Zaščita dihal: uporaba večnamenskega celoobraznega dihalnega aparata(US) ali tip AXBEK(EN 14387) oz. dihalnih aparatov po standardu NIOSH(US) ali CEN(EU).

Zaščita rok: uporaba zaščitnih rokavic ki izpolnjujejo zahteve direktive EU 89/686/EEC in standarda EN 374.

Zaščita oči: obvezna uporaba zaščitnih očal

Zaščita telesa: zaščitno obleko izberemo glede na koncentracijo snovi v delovnem okolju.

Higiena: umivanje rok pred premori in pred koncem delovnika.

Fizikalne in kemijske lastnosti

uredi

Videz: oblika: jasna, tekoča; barva: brezbarvna

Varnostni podatki

1.745,2 hPa pri 55ºC
-(Zrak=1.0)

Stabilnost in reaktivnost

uredi

Stabilnost pri shranjevanju: stabilno pri priporočenih pogojih shranjevanja.

Izogibati: vročini, plamenom, iskram.

Izgibati se stikom z: močno bazo, močnim oksidantom, magneziju, kaliju, kalciju, natriju/natrijevim oksidom, aluminiju, cinku, alkalijskim kovinam.

Nevarni razpadli produkti: se pojavljajo v stiku z ognjem-ogljikovi oksidi, plin vodikov bromid.

Toksikološki podatki

uredi

Akutna strupenost

  • LD50 oralno: podgana 1.350mg/kg
  • LC50 vdihovanje: podgana 1h 26980ppm

Kronična izpostavljenost

Znaki izpostavljenosti

Odstranjevanje

uredi

Uničevati v posebnih kemijskih sežigalnicah. Upoštevati je potrbeno okoljevarstvene predpise pri odvozu kemikalije.