Obvestilni stavki oziroma stavki S (angl. Safety = varnost) so standardna obvestila o nevarnih snoveh in pripravkov; vsak opozorilni stavek ima tudi številčno oznako (na primer stavek S1, S33 ...). Uporabljajo se v mednarodnem prostoru, v Evropski uniji pa so bili objavljeni v direktivi 67/548/EEC.

Seznam stavkov S uredi

Oznaka Pomen
S1 Hraniti zaklenjeno.
S2 Hraniti izven dosega otrok.
S3 Hraniti na hladnem.
S4 Hraniti izven bivališč.
S5 Hraniti pod/v... (ustrezno tekočino določi proizvajalec).
S6 Hraniti v ... (ustrezen inertni plin določi proizvajalec).
S7 Hraniti v tesno zaprti posodi.
S8 Posodo hraniti na suhem.
S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.
S10 Vsebino hraniti mokro.
S11 Ni določeno.
S12 Posoda ne sme biti tesno zaprta.
S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S14 Hraniti ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S15 Varovati pred toploto.
S16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
S17 Hraniti ločeno od gorljivih snovi.
S18 Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.
S20 Med uporabo ne jesti in ne piti.
S21 Med uporabo ne kaditi.
S22 Ne vdihavati prahu.
S23 Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).
S24 Preprečiti stik s kožo.
S25 Preprečiti stik z očmi.
S26 Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S27 Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
S28 Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo ... (sredstvo določi proizvajalec).
S29 Ne izprazniti v kanalizacijo.
S30 Nikoli dolivati vode v ta izdelek.
S33 Preprečiti statično naelektrenje.
S35 Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S36 Nositi primerno zaščitno obleko.
S37 Nositi primerne zaščitne rokavice.
S38 Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.
S39 Nositi zaščito za oči/obraz.
S40 Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z .. (čistilo določi proizvajalec).
S41 Ne vdihovati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
S42 Med zaplinjanjem /razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).
S43 Za gašenje uporabiti ... (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode").
S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati nalepko.
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S47 Hraniti pri temperaturi, ki ne presega ...° C (temperaturo določi proizvajalec).
S48 Hraniti prepojeno s/z ... (primerno omočilo določi proizvajalec).
S49 Hraniti v izvirni posodi.
S50 Ne mešati s/z ...(določi proizvajalec).
S51 Uporabiti le v dobro prezračevanih prostorih.
S52 Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.
S53 Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.
S56 Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.
S57 S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.
S59 Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.
S60 Snov /pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in nalepko.
S63 V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.
S64 Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

Kombinacije uredi

Oznaka Pomen
S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S3/7 Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.
S3/7/9 Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu.
S3/9/14 Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu ločeno od ... (Nezdružljive snovi, ki jo je navedel proizvajalec).
S3/9/14/49 Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu ločeno od ... (Nezdružljive snovi, ki jo je navedel proizvajalec).
S3/9/49 Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu.
S3/14 Hraniti v hladnem in proč od ... (Nezdružljive snovi, ki jo je navedel proizvajalec).
S7/8 Hraniti v tesno zaprti in suhi posodi.
S7/9 Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.
S7/47 Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega ... oC (, ki ga določi proizvajalec).
S20/21 Med uporabo ne jesti, piti in ne kaditi.
S24/25 Izogibajte se vdihavanju, stiku s kožo in očmi. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
S27/28 Ob stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in takoj izprati z obilo ... (, ki ga določi proizvajalec).
S29/35 Ne izprazniti v kanalizacijo.
S29/56 Ne izprazniti v kanalizacijo.
S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz.
S36/39 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči / obraz.
S37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz.
S47/49 Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega ... oC (, ki ga določi proizvajalec).


Viri uredi