Perocetna kislina-C2H4O3- je bistra, brezbarvna spojina. Ima oster, dražeč vonj. Dobro se topi v vodi in v alkoholu. Nastane v reakciji ocetne kisline in vodikovega peroksida. Je dezinfekcijsko sredstvo s širokim spektrom delovanja.

nevarna snov
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
P3-OXONIA AKTIV
Druga imena
perocetna kislina,zlatolab dial
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice PAA
ChEBI
EC število
 • 201-186-8
KEGG
MeSH 1
RTECS število
 • 1
 • InChI=1
 • 1
Lastnosti
C2H4O3
Molska masa 1
Videz bistra,brezbarvna, dražeča tekočina
Gostota pri 200C= 1,12g/cm3
Tališče 1180C
Vrelišče ni določeno
da
Topnost (1) da, v alkoholu
log P 1
Parni tlak pri 200C = 23 hPa
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna molarna
entropija
So298
1
4850C
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
 • AU: 1
 • CA: 1
 • UK: 1
 • ZDA: 1
 • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje NE
Očutljivost na trenje NE
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti Razjede sluznice, dihalnih poti, oči, kancerogeno
1
R-stavki (zastarelo) 7-10-20/21/22-35-50
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 10-20/21/22-35-5-50-7-8
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity (yellow): no hazard codeSpecial hazards (white): no code
1
1
Plamenišče 4850C
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
0,2-2 g/kg
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Identifikacija snovi ali pripravka:

uredi

Identifikacija snovi ali pripravka:

Dezinfekcijasko sredstvo za profesionalno uporabo.

Uporaba snovi ali pripravka:

Dezinfekcijsko sredstvo, ki se uporablja v medicini ( učinkovito odstranjuje bakterije, glive, viruse, parazite in bakterijske spore, pospeši celjenje ran, razkuževanje instrumentov), v živilski( dezinfekcija embalaže) in tekstilni industriji (kot belilo), sterilizacija pitne vode, razkuževanje odpadnih in industrijskih voda.

Perocetna kislina je v svojem antimikrobnem delovanju zelo podobna vodikovemu peroksidu, vendar ima določene prednosti:

 • Učinkovito dezinficira že pri nizkih koncentracijah.
 • Katalaza in peroksidaza je ne razgradita.
 • Prisotnost organskih snovi v materialu, ki ga razkužujemo, ne zmanjša njegove učinkovitosti.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:

uredi

Ocetna kislina + vodikov peroksid = perocetna kislina

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:

uredi

R7 Lahko povzroči požar.
R20/21/22 zdravju škodljivo ob vdihovanju,v stiku s kožo in pri zaužitju.
R35 Povzroča hude opekline.
R37 Draži dihala
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in podatki podjetij.

Napotki za nevarnost:

Uporaba zaščitnih očal, gumijastih rokavic,zaščitne obleke,dihalna naobrazna maska s filtrom, previdno pri višjih koncentracijah.Snov je jedka in oksidativna.

Ukrepi za prvo pomoč:

uredi

Simptomi

Simptomi zasrupitve s perocetno kislino: Utrujenost, bruhanje, driska, kašelj, oteženo dihanje, odpoved ledvic in smrt.

Vdihovanje
Para povzroča solzenje,lahko poškoduje roženico. Vdihovanje povzroči dražeč občutek v nosnih vodih, nevarnost pljučnega edema. V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

Zaužitje
Ob zaužitju popiti obilo mleka ali mlačne vode in dovajati sveži zrak. Poiskati je potrebno zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi: Takojšnje izpiranje kože. Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo, posvet z zdravnikom.

Ukrepi ob požaru:

uredi

Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.

Posebne nevarnosti

Poškodbe dihalnih poti, kancerogenost,hude opekline.
Ob višjih temperaturah možna eksplozija snovi.
Primerna sredstva za gašenje
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ovezna uporaba dihalne zaščitne maske in kemično zaščitne obleke.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih

uredi

-Nositi zaščitno opremo
-Zavarovati nezaščitene ljudi
-Skrbeti za zadostno zračenje.

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:
Odstranitev iz prostora, prezračiti prostor

Ekološki zaščitni ukrepi

-Preprečiti, da snov pronica v kanalizacijo, kleti, jame.
-Razlito snov pobrati z materialom, ki veže nase tekočino( pesek, žagovina...).
-Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje

uredi

Ravnanje

-Poskrbeti za dobro zračenje-izsesavanje
-Preprečevati nastajanja aerosola
-V skladu z navodili o ravnanju s kemikalijami
-samo za profesionalno uporabo

Skladiščenje

-Hranit v originalni posodi.
-Hraniti ločeno od alkalij,reducentov, vnetljivih materialov.
-Hraniti na hladnem.
-Posodo imeti zaprto.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu

uredi

Obvezna uporaba zaščitnih sredstev(opisana zgoraj), prezračevanje prostora.

Fizikalne in kemijske lastnosti

uredi

oblika: tekočina
barva: brez
vonj: oster, dražeč,kiselkast
tališče: 1180C
vrelišče: ni določeno
vnetišče: 4850C- ni uporaben
samovnetljivost: ni samovnetljiv
meje eksplozije: spodnja: 4,0 %Vol
parni tlak pri 200C: 23hPa
gostota pri 200C: 1,12g/cm3
topnost: v vodi, alkoholu

Obstojnost in reaktivnost

uredi

Termična razgradnja: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
Snovi, ki se jim je potrebno izogniti: nečistoče, katalizatorji razkroja, alkalije, reducenti, vnetljivi materiali.
Nevarne reakcije: reakcije z alkalijami (lugi)
Nevarni produkti razkroja: kisik


Toksikološki podatki

uredi

- Zdravju škodljiv
- Močno razjeda sluznico
- Oči močno razjeda
- Ob vdihavanju draži, lahko povzroči pulmonarni edem
- Jedko
- Ob požiranju močno razjeda ustno votlino in žrelo: nevarnost perforacije požiralnika in želodca.
- Na koži povzroča nekrozo
- Je potentni začetnik tumorjev in šibek karcinogen.
- Inhalacije povzročije poškodbe možganov, smrt.<br /

Ekotoksikološki podatki

uredi

-stopnja eliminacije: Ni določeno
-Mobilnost in bioakumulacijski potencial: Ni določeno
-Toksično delovanje z ekološkega vidika: Zelo strupeno za vodne organizme
-Karakteristike v čistilnih napravah: Ni določeno

Odstranjevanje

uredi

Odlaganje v skladu s predpisi lokalne zakonodaje, oz. v skladu z uradnimi predpisi.
Priporočeno čistilo: voda

Transportni podatki

uredi

-Kategorija ADR/RID: 5,2 organski peroksidi
-Številka-oznaka nevarne snovi (gornja na oranžni tablici) : 539
-UN- številka ( spodnja na oranžni tablici): 3109
-Embalažna skupina: -
-Listek za nevarnost: 5,2+8
-Oznaka blaga: 3109 organski peroksid vrste F, tekoč (perocetna kislina)


Zakonsko predpisani podatki o predpisih

uredi

-Proizvod je uvrščen in označen po smernicah ES/ uredbi za nevarne snovi
-Sredstvo je razvrščeno po zakonu po Zakonu o kemikalijah in Pravilniku o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi-pripravkov.
-Črkovni znak in napis za opozarjanje nevarnosti: C= jedko, O= oksidativno

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

-Perocetna kislina
-Vodikov peroksid
-Ocetna kislina, koncentracije več kot 10 utežnih % ocetne kisline.

Stopnja nevarnosti:

- 7: lahko povzroči požar
- 20/21/22: Zdravju škodljivo pri vdihovanju, v stiku s kožo in pri vžitju.
- 35: Povzroča hude opekline
- 37: Draži dihala

Stopnje varnosti:

- 3/7: Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.
- 14: Hraniti ločeno od katalizatorjev, alkalij, gorljivih substanc in reducentov.

Druge informacije

uredi