Standardna molarna entropija

Standardna molarna entropija je množina entropije enega mola snovi pri standardnih pogojih (ne pri standardni temperaturi in tlaku STP).

Standardna molarna entropija je običajno označena s simbolom z enoto J/mol·kelvin (J mol−1 K−1). Sº ima za razliko od standardne tvorbene entalpije ΔHºtv absolutno vrednost. To pomeni, da ima element v svojem standardnem stanju pri sobni temperaturi Sº različno od 0. Entropija elementa je po tretjem zakonu termodinamike enaka 0 J mol−1 K−1 samo pri 0 K. To sveda velja samo ob predpostavki, da snov tvori perfekten kristal brez zamrznjene entropije (poškodb in dislokacij), kar pa nikoli ni povsem res, ker kristali vedno rastejo pri končni temperaturi. Ta preostala entropija je običajno zanemarljiva.

Termodinamika

uredi

Če se mol snovi s temperature 0 K segreje iz svoje okolice na temperaturo 298 K, je njegova celotna molarna entropija enaka vsoti vseh N posameznih prispevkov:

 

Izraz dqk/T predstavlja zelo majhno spremembo toplotne energije pri temperaturi T. Celotna molarna entropija je vsota mnogih majhnih sprememb molarne entropije, pri čemer se vsako majhno spremembo obravnava kot reverzibilen proces.

Kemija

uredi

Standardna molarna entropija plina pri STP je sestavljena iz naslednjih deležev:[1]

Spremembe entropije so povezane s faznimi prehodi in kemijskimi reakcijami. Standardno reakcijsko entropijo se lahko izračuna iz kemijske enačbe in standardnih molarnih entropij reaktantov in produktov:[2]

ΔS°reakcijska = S°produktov – S°reaktantov

Standardna reakcijska entropija omogoča določanje, ali bo reakcija potekla spontano. Po drugem zakonu termodinamike spontana reakcija vedno povzroči povečanje celotne entropije sistema in okolice:

ΔScelotna = ΔSsistema + ΔSokolice > 0

Glej tudi

uredi

Sklici

uredi
  1. Kosanke, K. (2004). »Chemical Thermodynamics«. Pyrotechnic chemistry. Journal of Pyrotechnics. str. 29. ISBN 1-889526-15-0.
  2. Chang, Raymond; Cruickshank, Brandon (2005). »Entropy, Free Energy and Equilibrium«. Chemistry. McGraw-Hill Higher Education. str. 765. ISBN 0-07-251264-4.

Zunanje povezave

uredi