Zgodovina Črne gore

(Preusmerjeno s strani Kneževina Črna gora)

Zgodovina Črne gore se začne v zgodnjem srednjem veku po prihodu Slovanov v dele bivše rimske province Dalmacije, v VII. stoletju pa je na območju rimske province Prevalis okoli Skadarskega jezera, pod suverenostjo Bizantinskega cesarstva, nastala slovanska družbeno-državna skupnost pod imenom Duklea (Duklja), ki je osnova vsega kasnejšega državno-političnega organiziranja Črnogorcev.

Duklja, 1050.
Kraljevina Duklja, 1100.
Zeta Balšića, 1372-1378
Zeta (Crna Gora) Crnojevića

Z Dukljo (Bizantinci so jo imenovali »Sclavorum«) so upravljali knezi – arhonati, od leta 1042 dalje, ko je bil sklenjen pisni dogovor o zavezništvu in prijateljstvu med bizantinskim cesarjem in Mihailom, sinom kneza Stefana Vojislava iz dinastije Vojislavljevićev, pa se je za to območje uporabljal izraz Zeta. S tem sporazumom je postala Zeta prva izmed balkanskih držav, ki ji je Bizanc priznal državno suverenost in neodvisnost. Naslednik kneza Stefana Vojislava, knez Mihailo, je od papeža Gregorja VII. leta 1077 prejel kraljevske oznake (rex Sclavorum), s čimer je bila Zeta priznana za kraljevino. Mihailov sin in naslednik, kralj Bodin, razširil je Zeto na območje Raške, Bosne in Bolgarije. Po smrti zadnjega, štirinajstega vladarja iz dinastije Vojislavljevićev, v Zeti nastaja obdobje političnih bojev za nasledstvo, kar leta 1189 pripelje do osvojitve Zete s strani srbske države Raške in njenega vladarja Štefana Nemanje. V srbski državi Nemanjićev Zeta je imela vse do smrti cesarja Dušana (1355) poseben status. Po njegovi smrti se je pod vodstvom dinastije Balšićev leta 1361 Zeta osamosvojila, v času vladavine dinastije Crnojevićev (1451-1499) pa je obstajala kot samostojna fevdalno-rodovna država z imenom Črna gora. Zaradi vse močnejših in pogostejših turških napadov se je območje Črne gore zmanjšalo, vladar Ivan Crnojević pa je 1482. leta za novo državno središče izbral Cetinje, v katerem je zgradil dvorec in samostan. Pod patronatom njegovega sina, Djuradja Crnojevića, je od leta 1493 na Cetinju delovala prva tiskarna pri južih Slovanih, kjer so natisnili pet cirilskih knjig cerkvene vsebine (najbolj znana „Oktoih“). Leta 1496 Črna gora preide pod turško oblast, pripojena Skadarskemu sandžaku, od leta 1513 je organizirana kot posebna avtonomna teritorialno-upravna enota Otomanskega cesarstva, po Kandijski vojni (1645-1669) pa si povrne popolno samostojnost pod dinastijo Petrovićev (1697-1918), katere začetnik je Danilo I., katerega je za vladiko izbral Obči črnogorski zbor. Vlogo posvetnega voditelja prevzamejo cetinjske vladike, obči črnogorski zbor in zbor glavarjev.

Turška nadvladaUredi

Glavni članek: Propad Otomanskega cesarstva.

Črna gora je sicer priznavala turško oblast, vendar so si črnogorska plemena nenehno prizadevala, da bi se otresla turške oblasti. Boj proti Turkom je bila tudi edina skupna stalnica, ker so bila sicer plemena, med katerimi so bili največji Vasojevići, pogosto sprta, pazila so na svojo plemensko samostojnost, držala so se svojih starih plemenskih običajev, med katerimi je bila še zelo živa t. i. krvna osveta. V boju s Turki so se Črnogorci povezovali z Benečani in tudi z Avstrijci. Že koncem 17. stoletja je cetinjska metropolija postala nasledstvena vladarska rodbina družina Petrović Njegoš. Pod cetinjsko škofijo so zdaj spadali tudi pravoslavni verniki v Boki Kotorski. Na pritisk Benečanov je bil uveden položaj guvernadurja, ki je bil druga osebnost v Črni gori in je dejansko ščitil predvsem trgovske interese Benečanov. Prve poskuse centralne oblasti je uvedel Šćepan Mali, imenovan Lažni car, ki je z ostrimi kaznimi omejil krvno osveto in nekoliko pomiril medplemenske spore. Leta 1771 je uvedel prvo stalno sodišče, sestavljeno iz 12 plemenskih poglavarjev, osnoval je prvo stalno telesno stražo, poskušal izpeljati prvi popis prebivalstva ter gradil prve ceste. Leta 1773 je bil žrtev atentata.

Še pomembnejše je bilo vladanje vladike Petra I. Petrovića Njegoša, ki je bil ideolog črnogorske enotnosti in začetnik moderne črnogorske države, verski poglavar široke izobrazbe in z izrazitim literarnim darom, kar se je kazalo predvsem v njegovih znamenitih poslanicah plemenskim poglavarjem. Na zboru plemenskih starešin v Stanjevićih 1789 je bil sprejet njegov Zakon opšći crnogorski i brdski ali zakonik Petra I., osnoval je osrednji sodni organ (kuluk), iz najodličnejših mož pa ustanovil svojo sicer maloštevilno oboroženo stražo 25 mož, ki so se imenovali perjaniki in so bili prva črnogorska policija. Plemenska skupščina mu je zaupala vrhovno poveljstvo nad vojsko in zunanjo politiko. Ker je imel tudi najvišjo cerkveno oblast, je postal najodločilnejša oseba med Črnogorci. Uvedel je plačevanje davka od hiš, kar pa je državi prineslo le malo dohodkov, saj je bila Črna gora redko poseljena in revna dežela z zelo malo obdelovalne zemlje, zato je bila njena največja težava, kako obvarovati prebivalstvo pred lakoto. Napadi na turške trgovce, plen od ropanja in bojevanja so bili ob skromni živinoreji in kmetijstvu glavni vir preživetja.

Povratek samostojnostiUredi

 
1768.

Po združitvi črnogorskih plemen pod vodstvom Petra I. Petrovića Njegoša z brdskimi in zmagi nad Turki 1796 je Črna gora de facto povrnila neodvisnost in samostojnost. Bokeljski uporniki so se s Črnogorci in s pomočjo ruske mornarice vse do poraza Napoleona zaman upirali Francozom. Črnogorci so leta 1813 zasedli Budvo, Kotor in Herceg Novi ter oktobra 1813 razglasili združitev Črne gore z Boko, vendar je po sklepu dunajskega kongresa 1815 Boka Kotorska pripadla Avstriji.

 
1800.

Osrednja oblast v Črni gori se je še bolj utrdila v času vladanja Petrovega naslednika vladike Petra II. Petrovića Njegoša, ki je že 1831 ustanovil senat s sedežem na Cetinju; načeloval mu je vladika s še 12 uglednimi ljudmi (ne le s plemenskimi poglavarji), združeval pa je zakonodajno, sodno in izvršno oblast. Imel je funkcijo vlade. Nižji organ je bila 32-članska gvardija, ki je skrbela za red in mir po deželi ter tam izvajala tudi sodno oblast. Vlogo policije so še naprej opravljali perjaniki. Vse te tri institucije so bili prvi organi osrednje oblasti v Črni gori. Njihovi predstavniki so dobivali plačo in nastajati je začel birokratski aparat. Njegoš je dobival stalno denarno pomoč od Rusije, uvedel pa je tudi davke in jih redno pobiral ter tako začel uvajati državne finance.

Leta 1832 je odpravil guvernadurstvo, ki je predstavljalo nevarnega nasprotnika vladike in eksponenta najprej Benetk, pozneje pa Avstrije. Leta 1842 je bila opravljena tudi razmejitev med Črno goro in Avstrijo. Njegoš je začel uvajati osnovno šolstvo in 1834 spet odprl tiskarno na Cetinju, ki je delovala že v 15. stoletju. Bil pa ni le vladar, pač pa tudi največji črnogorski pesnik (Gorski vijenac), pisal je tudi filozofske spise (Luča mikrokozma).

Razvoj Črne goreUredi

Črna gora je bila ob Njegoševi smrti 1851 dejansko samostojna država s priznanimi mejami, ni pa bila priznana še mednarodnopravno. Bila je majhna in revna državica z zelo malo obdelovalne zemlje in razvoj države je terjal ne le enotni notranji trg, pač pa tudi razširitev ozemlja, da bi država postala sposobna za samostojno ekonomsko življenje. Njegošev naslednik je z rusko pomočjo postal Danilo, ki se je 1852 razglasil za kneza, začel vladati absolutistično in kmalu zatrl vsako opozicijo. Po porazu s premočno turško vojsko 1852 je knez ustanovil svojo knežjo gardo in opravil popis vojske (vojni obvezniki so bili vsi moški med 16. in 60. letom starosti), vojska je tako postala glavni steber knezove oblasti, pomembno vlogo pa je imela tudi pri utrjevanju državne oblasti. S pomočjo plemenskih poglavarjev je knez utrdil državno oblast, pleme je zdaj postalo administrativno-teritorialna enota. Izpopolnjen je bil davčni sistem in uvedene carine, 1855 pa sprejet splošni državni zakon. Na priporočilo Rusije Črna gora ni sodelovala v krimski vojni, zaradi poraza Rusije v tej vojni pa se je njeno mednarodno priznanje zavleklo do berlinskega kongresa. Ruski poraz je vplival tudi na črnogorsko zunanjo politiko, ki se je za desetletje naslonila na Avstrijo. Leta 1859 so Črnogorci na Grahovcu premagali Turke in Turčija je pristala na razmejitev med državama. Leta 1860 je bil knez Danilo ubit v atentatu, zamenjal pa ga je knez Nikola, ki je bil zadnji knez, od 1910 pa tudi prvi in edini črnogorski kralj. Novi knez je nadaljeval politiko prejšnjega. Najprej je moral 1862 podpisati sporazum s Turki, saj je le s posredovanjem velesil Črno goro rešil pred turško zasedbo. Leta 1866 je Črna gora sklenila zvezo s Srbijo, ki ji je veliko pomagala pri reorganizaciji vojske in dobavi orožja.

Na čelu države je bil še vedno knez s praktično neomejeno oblastjo, vlado in vrhovno sodišče je predstavljal 12- do 16-članski senat, ki ga je imenoval knez iz vrst uglednih plemenskih poglavarjev. Osnovna upravna enota je bila kapetanija. Vse do 1868 državna lastnina ni bila ločena od knezove osebne in ta jo je trošil po svoji volji in preudarku. Leta 1874 je bil senat številčno zmanjšan, ostala mu je le še sodna oblast. Imenovane so bile nove uprave kot zametki ministrstev, ki so bila uvedena 1879, senat pa je tedaj postal vrhovno sodišče.

Ekonomsko je bila država zelo slabotna, maloštevilno obrt pa so obvladovali Turki in Avstrijci. Do 1878 ni bilo nobene ceste za vozove. Izvažali so le meso, les in ribe. Rusija je državi dajala stalno subvencijo za državne in cerkvene potrebe. Od industrijskih podjetij je delovala le ena žaga, glavna gospodarska panoga pa je bila ekstenzivna živinoreja. Leta 1870 je glavno mesto Cetinje imelo le 500 prebivalcev in 115 hiš, 1860 je bila v vsej državi le ena šola, 1871 je začel izhajati prvi časopis.

Po uporu v Bosni in Hercegovini 1875 se je tudi Črna gora vpletla v vojno s Turki in jih nekajkrat premagala. Na berlinskem kongresu 1878 je Črna gora končno dobila mednarodno priznanje, pa tudi ozemeljsko se je močno povečala, saj je dobila Nikšić, Kolašin, Bar in Ulcinj, kar je bilo zelo pomembno za njen gospodarski in družbeni razvoj. Ozemeljsko se je zdaj skoraj podvojila. Na novo pridobljenih ozemljih je takoj odpravila turški fevdalni sistem, vendar je bila drobna kmečka posest še naprej značilnost v agrarnih odnosih. S to delitvijo zemlje so večji del dobili knez in državni funkcionarji. Ena najbolj pomembnih pridobitev so bila mesta in izhod na morje. Zdaj je zaživelo gospodarstvo in nastajalo je tudi meščanstvo. V državo je začel pritekati italijanski in avstrijski kapital in 1906 je država dobila svojo valuto - perper. Začeli so graditi ceste in jih do preloma stoletja zgradili okrog 450 km. Nastajala so podjetja za predelavo lesa, izdelavo tobaka in piva. Razvijale so se banke in hranilnice, vzpostavljale so se telegrafske in telefonske povezave.

Leta 1879 so bila ustanovljena ministrstva in veliko sodišče. Knez je še vedno imel vse zakonodajne pravice. Upravno je bila država razdeljena na nahije, te pa na kapetanije. Istega leta so bile ustanovljene prve enote redne vojske in prve vojaške šole. Izoblikoval se je pravni sistem in 1888 je bil sprejet splošni imovinski zakonik. Nastajajoče meščanstvo in inteligenca sta vplivali na razvoj političnega življenja in v začetku devetdesetih let je Črna gora dobila prvo demokratično opozicijo, ki pa jo je knez preganjal in njeni voditelji so morali v izgnanstvo. Knez si je pridobil ugled z veščo ženitveno politiko, ko je šest svojih hčera poročil na različne evropske dvore.

 
Kraljevina Crna Gora, 1914.

Opozicija proti avtokratskemu knezovemu vladanju in njegovemu birokratskemu aparatu pa je vztrajno naraščala in oktobra 1905 je knez Nikola izdal ustavo, po kateri je Črna gora postala ustavna, ne pa parlamentarna monarhija. Vlada ni bila odgovorna skupščini, pač pa knezu, ki je imenoval vse uradnike. Še istega leta so bile prve volitve v parlament in 1907 sta bili ustanovljeni prvi dve stranki: Narodna stranka prava ali pravaši in Klub narodne stranke ali klubaši, ki je zbral vso opozicijo. Med obema strankama se je ves čas bil oster politični boj, knez pa je klubašem pripisoval podpiranje Srbije. Leta 1907 je izbruhnila bombaška afera, ko je nekaj klubovih privržencev dobilo iz Srbije bombe za boj proti knezu. Najuglednejši klubaši so bili obsojeni na smrt ali visoke zaporne kazni. Leta 1909 je izbruhnila nova afera, kolašinska, ki je bila nadaljevanje prejšnje. Odnosi s Srbijo so bili od 1903 slabi, celo na robu vojne. Knez se je namreč počutil ogrožen zaradi srbske dinastije in velikosrbskih politikov in tudi zato se je zaradi prestiža 1910 okronal za kralja. Ker sta Rusija in Avstro-Ogrska hoteli imeti na tem delu Balkanskega polotoka mir, sta podpirali kralja Nikolo, zlasti Rusija mu je finančno veliko pomagala, ruski car pa je celo dejal, da mu je Nikola edini prijatelj. Po 1908 je avstrijski vpliv zamenjal italijanskega, Italija pa je tudi podpirala Črno goro proti nastajajoči Albaniji. Leta 1912 je Črna gora prva začela sklepati dvostranske sporazume, ki so privedli do balkanske zveze, prva je tudi začela balkansko vojno. Po koncu druge balkanske vojne so bili Črni gori dodeljeni Sandžak, Plevlja, Bijelo Polje, Berane, Pec, Gusinje, del Skadarskega jezera. Ozemeljsko se je Crna gora povečala od 9000 na 14.500 km2, po številu prebivalstva pa od 275.000 na pol milijona.

Črna gora med prvo svetovno vojnoUredi

Črna gora med drugo svetovno vojnoUredi

Črna gora v SFRJUredi

Srbija in Črna goraUredi

Glavni članek: Srbija in Črna gora.

Državna skupnost Srbije in Črne gore (običajno le Srbija in Črna gora) je ime nekdanje državne zveze Srbije in Črne gore, ohlapne skupnosti v Evropi, ki je bila naslednica nekdanje države z imenom Zvezna republika Jugoslavija. Srbija in Črna gora na jugu meji na Jadransko morje, Albanijo in Makedonijo, na vzhodu na Bolgarijo in Romunijo, na severu na Madžarsko, ter na zahodu na Hrvaško in Bosno in Hercegovino.

Srbija in Črna gora, preostali republiki nekdanje SFRJ, sta se dogovorili, da bosta sodelovali le na nekaterih političnih področjih, npr. v obrambni zvezi. Državi imata svoji lastni ekonomski politiki in valuti. Srbija in Črna gora nima več enotnega glavnega mesta; čeprav je večina ustanov v Beogradu, so se nekatere premaknile v Podgorico.

Nova ustava je bila sprejeta 4. februarja 2003, in vsaka od obeh držav lahko zahteva popolno samostojnost s pomočjo referenduma, razpisanega v letu 2006. 21. maja 2006 je potekal referendum v Črni gori, na katerem se je večina opredelila za samostojno državo (55,5 % za samostojnost, mednarodna politika je za veljavnost odločitve za osamosvojitev zahtevala vsaj 55 %)[1].

3. junija 2006 je Črna gora razglasila neodvisnost in samostojnost, s čimer je bila Državna skupnost Srbije in Črne gore omejena le na Srbijo[2]. 5. junija je še Parlament Srbije razglasil neodvisnost in samostojnost, s čimer je dokončno propadla Državna skupnost Srbije in Črne gore kot zadnji preostanek Jugoslavije[3].

Opombe in referenceUredi

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi

  • [spletninaslov 'ime vira']

Zunanje povezaveUredi