Izrèk o tetívah je v geometriji poseben primer izreka o potenci točke. Če je T točka znotraj krožnice, AB in CD pa tetivi, ki se sekata v T, velja:

Izrek o tetivah

oziroma:

Potenca točke T glede na krožnico s središčem v S in polmerom r je določena z:

Zato imajo točke znotraj krožnice negativno potenco, točke zunaj krožnice pozitivno in točke na krožnici potenco 0. Vrednost zmnožka v izreku o tetivah je glede na potenco točke negativna. Vrednost potence točke je vedno enaka za poljuben par tetiv skozi dano točko T.

Tudi izrek o sečnicah in izrek o dotikalnici sta posebna primera izreka o potenci točke.

Glej tudi uredi