ISO 8859-2, s polnim imenom ISO/IEC 8859-2, manj formalno tudi Latin-2, predstavlja drugi del mednarodnega standarda ISO/IEC 8859 za kodirani nabor znakov.

ISO 8859-2 kodira 191 znakov latinične abecede št. 2, pri čemer vsakemu znaku ustreza osembitna koda. Znaki so izbrani tako, da omogočajo izmenjavo elektronskih sporočil v naslednjih jezikih: bošnjaščina, češčina, hrvaščina, lužiška srbščina, madžarščina, poljščina, slovaščina, slovenščina, srbohrvaščina in srbščina v latinični transkripciji. Pri tem je treba omeniti, da je uporabnost za romunščino pogojna, ker sta črki Ș in Ț (S in T z vejico spodaj) nadomeščeni s črkama Ş in Ţ (S in T s sedijem). Ti znaki so bili v prvi različici standarda Unicode združeni, kar pomeni, da so obravnavali razliko med vejico in sedijem kot tipografski različek in ne kot ločeno črko.


ISO/IEC 8859-2
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x neuporabljeno
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x neuporabljeno
9x
Ax NBSP Ą ˘ Ł ¤ Ľ Ś § ¨ Š Ş Ť Ź ­ Ž Ż
Bx ° ą ˛ ł ´ ľ ś ˇ ¸ š ş ť ź ˝ ž ż
Cx Ŕ Á Â Ă Ä Ĺ Ć Ç Č É Ę Ë Ě Í Î Ď
Dx Đ Ń Ň Ó Ô Ő Ö × Ř Ů Ú Ű Ü Ý Ţ ß
Ex ŕ á â ă ä ĺ ć ç č é ę ë ě í î ď
Fx đ ń ň ó ô ő ö ÷ ř ů ú ű ü ý ţ ˙

V tabeli je znak 0x20 navaden presledek, 0xA0 pa nedeljiv presledek. 0xAD je mehki deljaj, ki se v vseh standardnih pregledovalnikih ne bi smel pokazati.

Znaki s kodami 00-1F, 7F, in 80-9F s standardom ISO/IEC 8859-2 niso določeni.

Zunanje povezave

uredi