Polarizabílnost (oznaka α) je fizikalna količina, ki pove, do kolikšne mere se sicer nepolarni atom ali molekula polarizira v zunanjem električnem polju.

Električno polje z elektrostatskim privlakom vpliva tako na elektronsko ovojnico atoma kot na pozitivno nabito jedro in povzroči, da se težišči pozitivnega in negativnega naboja nekoliko razmakneta. Nastane inducirani električni dipol pe:

Pri tem je ε0 influenčna konstanta, α polarizabilnost in E jakost električnega polja.

Polarizabilnost na enoto prostornine dielektrika je definirana kot električna susceptibilnost χe: