Eléktrično pólje je prostor, v katerem deluje električna sila na električni naboj. Določeno je z jakostjo električnega polja.

Električno polje okrog pozitivnega (rdeče) in negativnega (zeleno) točkastega električnega naboja

Električna sila se lahko zapiše kot produkt naboja in jakosti električnega polja :

Skladno s Coulombovim zakonom za jakost električnega polja okrog točkastega naboja je:

Jakost električnega polja je vektorska količina, meri se ga v enotah N/As = V/m.

Električno polje je aditivno, prispevke več nabojev se vektorsko sešteje. V točki s krajevnim vektorjem tako drugi naboji ustvarjajo električno polje, enako:

Indeks teče po vseh nabojih v prostoru.

Električno polje in električni potencial

uredi

Električno polje je potencialno (vektorsko) polje, zato se ga lahko zapiše kot negativni gradient skalarnega električnega potenciala  :