Natrijev tiosulfat

kemijska spojina

Natrijev tiosulfat se uporablja za odstranjevanje težkih kovin iz onesnaženih vodotokov. Ohranja dvojno vlogo, kot močan antioksidant, kelator kalcija in drugih strupenih snovi. Natrijev tiosulfat je zanimiva naravna medicinska snov, uporabna v presenetljivo širokem spekteru kliničnih situacij. Običajno se uporablja intravenozno, ustno in transdermalno. Je zelo poceni, varen za uporabo in široko dostopen. EPA navaja, varno uporabo že več kot 100 let, kot terapevtsko sredstvo, medicinska uporaba natrijevega tiosulfata pa je dokumentirana od leta 1895. Natrijev tiosulfat je naravna snov, ki jo najdemo v vročih vodnih izvirih. To je eden od skrivnostnih sestavin, ki daje tem vrelcem svojo zdravilno moč. Intravenski natrijev tiosulfat se trenutno uporablja kot protistrup za zastrupitev s cianidom, za zdravljenje in preprečevanje toksičnosti cisplatin, za zdravljenje raka. Uporablja se kot konzervans hrane in zdravil in topikalno se uporablja kot zdravilo proti glivicam. Žveplen vonj je komponenta mineralnih vrelcev, kot posledica vsebnosti natrijevega tiosulfata. Tiosulfat je edinstven, reagira s prostimi radikali (kisik) in tvori spojino natrijev sulfat, ki preprečujejo radikalom napadati ali uničevati celice. Uporaba natrijevega tiosulfata je lahko učinkovita pri nekaterih kemičnih povzročitvah raka.

Natrijev tiosulfat
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.028.970
EC število
  • 1
Število E E539 (sredstva za uravnavanje Ph, ...)
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
  • InChI=1
  • 1
Lastnosti
Na2O3S2
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calcium
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja
shranjevanje v tekočem agregatnem stanju-shranjevalnik mora biti hermetično zaprt
priprava raztopine - (97%vode - 3%natrijevegatiosulfata
snov v trdem agregatnem stanju

Vse trgovine z malimi živalmi poznajo in prodajajo natrijev tiosulfat kot de-chlorinator v akvarijih za odstranitev klora (in drugih halogenskih spojin), toksičnost teh kemikalij ne ubija rib. Pripravek je moč kupiti v trgovinah s kemičnim blagom. 10% raztopini natrijevega tiosulfata dodamo 90% vode. Lahko se uporabi v pitni vodi, da se znebi raka povzročajočih komponent. Pomembno je, da smo prepričani,da so sledi klora odstranjenje iz vode, ki jo pijemo in v kateri se kopamo. Klor se vdihava in absorbira, predvsem iz vroče vode,kar je pomembno vedeti, kajti klor je smrtonosen strup, ki povzroča utrujenost. Tiosulfat v vodni kopeli je seveda rešitev. Bazeni, pogosto z visokimi koncentracijami klora, pravtako predstavljajo nevarnost,zlasti za otroke. Natrijev tiosulfat (STS), je kalcij-kelator z antioksidativnimi lastnostmi. Za blagodejne učinke natrijevega tiosulfata (STS) so mislili, da je delno posledica njegove sposobnosti,da poveča topnost vodnega kamna. STS ima majhno molekulsko maso 248 (Na2S2O3) in pri bolnikih z normalnim delovanjem ledvic, je serum razpolovil čas 15 min. STS je omogočil mobilizacijo kalcija iz predelov, ki so bili prizadeti z odlaganjem kalcija. Intravenska STS se zdi koristna,ima blage neželene učinke in dobro jo prenašajo otroci, mladi in odrasli. Z natrijevim tiosulfatom se pomaga pri zdravljenju zastrupitve z arzenom.Pri uporabi v kombinaciji koristi pri zdravljenju zastrupitve z bakrom, odstranitev težkih kovin in tudi za čiščenje okolja, kjer je prišlo do razlitja živega srebra. Natrijev tiosulfat ni le netoksičen, daje življenje. Nekaj kapljic natrijevega tiosulfata in rastline bodo rastle in cvetele hitreje in lepše. Natrijev tiosulfat ne vpliva na endokrirni sistem, razen kot agent razstrupljanja spojin, kar je bilo dokazano, da škodljivo vpliva na endokrini sistem (torej, klor in druge vrste reaktanta). Uporablja se tudi z drugimi zdravili, pri zdravljenju zastrupitve s cianidom. Natrijev tiosulfat je topen v vodi in reagira z oksidanti. Sulfat je najbolj oksidirana oblika žvepla.

Identifikacija snovi ali pripravka:

uredi

Identifikacija snovi ali pripravka: Sodium thiosulfate solution - natrijev tiosulfat Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:

uredi

Formula: Na2O3S2

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:

uredi

Napotki za nevarnost: snov ni razvrščena kot nevarna snov v skladu z direktivo 67/548/EGS


Ukrepi za prvo pomoč:

uredi

Vdihovanje V primeru vdihavanja prenesti ponesrečenca na svež zrak. Če ponesrečenec ne kaže znakov dihanja mu nudimo umetno dihanje.

Zaužitje Nikoli ne dajte nezavestni osebi ničesar peroralno (v usta). Usta je treba spirati z vodo.

Stik s kožo in očmi: Sprati z milom in veliko vode. Preventivno je treba sprati oči z vodo.

Ukrepi ob požaru:

uredi

Posebne nevarnosti


Primerna sredstva za gašenje Uporablja se pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov-dioksid.

Posebna zaščitna oprema za gasilce: Pri gašenju se po potrebi uporablja neodvisen (avtonomen) dihalni aparat.


Ukrepi ob nezgodnih izpustih

uredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Izogibati se je treba vdihavanje hlapov/megle/plina.

Ekološki zaščitni ukrepi Preprečiti je treba, da proizvod ne pride v odtoke.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje

uredi

Ravnanje in skladiščenje Ravnati v skladu z normalnimi ukrepi za preventivno požarno varnost, skladiščenje snovi mora biti na hladnem, vsebniki morajo biti hermetično zaprti, na suhem in dobro zračenem mestu. Hraniti oziroma skladiščiti je treba v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu

uredi

Ne vsebuje sestavin z menjimi vrednostimi za poklicno izpostavljenost. Zaščita dihal ni potrebna, po želji se uporablja venamenske kombinacijske maske (ZDA) ali respiratorne vložke tipa AXBEK(EN 14387). Uporabljeni morajo biti respiratorji in komponente preizkušenih in potrjenih s strani ustreznih vladnih standardov, kot so NIOSH (ZDA) ali CEN (EU). Pri dologotrajnem ali ponavljajočem stiku je treba uporabljati varovalne rokavice, za zaščito oči očala, kar pa se tiče higiene pa se uporablja splošna industijska higienska praksa.

Fizikalne in kemijske lastnosti

uredi

Snov je prozorna, jasna/brezbarvna in tekoča. Temperatura vrelišča pri 100 °C in pri 1.013 hPa

Obstojnost in reaktivnost

uredi

Obstojnost je zagotovljena pri priporočenih pogojih skladiščenja . Potebno se je izogibati materalom,ki vsebujejo močne oksidante ali celo kisline. Nevarni produkt, ki nastane pri termičnem razpadu ali gorenju pa je žveplov dioksid.

Toksikološki podatki

uredi

Ugotovljeno je bilo, da nobena od sestavin proizvoda, pri vsebnosti 0,1% ali več, MARR(ARC) ni ugotovil verjetne možne, ali potrjene rakotvornosti pri ljudeh. Kemične, fizične in strupene lastnosti tega izdelka niso še temeljito raziskane, zato o znakih in simtomih pri izpostavljenosti ni mogoče navajati. Ugotovljeno je, da pri vdihavanju lahko povzroči draženje dihal, nevarno je lahko v primeru ko snov pride v stik s kožo in se vanjo vpije, kar povzroči razdraženost kože, povzroči lahko razdraženost oči, možna pa je nevarnost za zdravje pri samem peroralnem zaužitju.

Ekotoksikološki podatki

uredi

Kar se tiče odstranjevanja (perzistence in razgradljivost) ni razpoložljivih podatkov, prav tako o ekotoksičnosti in okoljevarstvenih informacijah.

Odstranjevanje

uredi

Dekontaminiran material se mora zavreči v skladu z lokalnimi pravili (regulativami).

Transportni podatki

uredi

Transport mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih

uredi

Druge informacije

uredi

Viri in literatura

uredi