Standardna tvorbena entalpija

Standardna tvorbena entalpija (znak ΔHto ali ΔtHo ) je sprememba entalpije pri nastanku enega mola spojine, pri čemer so vsi reaktanti in produkti v standardnih stanjih, pri 101,3 kPa in 298 K. Znak o pomeni, da je proces potekel pri standardnih pogojih.

ΔHto(CO2) = - 394 kJ/mol

Negativni predznak pomeni, da se pri reakciji energija sprošča (eksotermna reakcija).

Standardna tvorbena entalpija ΔHto ogljikovega dioksida CO2 je - 394 kJ/mol, kar pomeni, da se pri tvorbi 1 mol ogljikovega dioksida iz elementov sprosti 394 kJ energije.

ΔHto(NO2) = + 33,1 kJ/mol

Pozitivni predznak pomeni, da se pri reakciji energija porablja in jo je potrebno dovesti (endotermna reakcija).

Tvorbena entalpija ΔHto dušikovega dioksida NO2 je + 33,1 kJ/mol, kar pomeni, da je za tvorbo 1 mol dušikovega dioksida iz elementov potrebno dovesti 33,1 kJ energije.

Glej tudiUredi