Konfiguracija stranskih ploskev

Rombski dodekaeder ima izmenoma tri in štiri stranske ploskve v enem oglišču
V3.4.3.4

Konfiguracija stranskih ploskev se v geometriji opisuje z notacijo tranzitivnih stranskih ploskev poliedrov. Predstavlja štetje stranskih ploskev, ki se nahajajo pri vsakem oglišču. Ne obstoja splošno sprejet način prikazovanja konfiguracije stranskih ploskev. Največkrat se uporablja predpona V in nato oglišča, ločena s piko (.) ali vejico (,).

Zgled: oznaka V3.4.3.4 predstavlja rombski dodekaeder, ki je ogliščno tranzitiven. Vsaka stranska ploskev je romb in izmenoma ima romb po 3 ali 4 stranske ploskve.

Druga oblika notacije uporablja oklepaj. Zgled: [3.4.3.4]

Poliedri, ki imajo tranzitivne stranske ploskve, so v splošnem duali poliedrov ogliščno tranzitivni. Opišemo jih z vzporednimi konfiguracija oglišča. Ta notacija ima dodano predpono V in predstavlja zaporedje robov stranskih ploskev okoli oglišča.

Zgled: Oznaka 3.4.3.4 pomeni kubooktaeder, ki ima izmenoma trikotne in kvadratne stranske ploskve okoli vsakega oglišča. Poliedri imajo isti prikaz v notaciji konfiguracije stranskih ploskev (dodan je V) kot jo imajo njihovi duali v notaciji konfiguracije oglišča. Rombski dodekaeder (V3.4.3.4) in kubooktaeder (3.4.3.4) iz zgornjega zgleda sta dualna poliedra.

Glej tudiUredi