Aluminijeve alkilne skupine

Alkil aluminij je zelo lahko vnetljiva in jedka snov s kemijsko formulo HCn H2n+13.

Alkil aluminij
Imena
IUPAC ime
Alkil (V) aluminij
Druga imena
Izobutilalaluminjev diklorid
Identifikatorji
3D model (JSmol)
RTECS število
 • QU5775000
Lastnosti
Cn H2n+13
Molska masa 1 g/mol
Videz v obliki prahu
Gostota 1 g/cm³
Tališče −1 °C (30 °F; 272 K)
Vrelišče 1 °C (34 °F; 274 K)
ni mešljiva z vodo
Viskoznost ? cP pri ? °C
Dipolni moment 1 ± 1 D
Nevarnosti
Oxidising agent O
Corrosive C
R-stavki (zastarelo) R8, R35
S-stavki (zastarelo) (S1/2), (S23), S26, S36, (S45)
NFPA 704 (diamant ognja)
Sorodne snovi
Sorodne snovi aluminijev hidrid
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Alkili - alkilne skupine so zelo reaktivne skupine, organski radikali, ki nastanejo pri odcepitvi vodika iz molekule alkana. Splošna formula za alkilno skupino je Cn H2n+1. Primer: iz molekule etana CH3-CH3 se odcepi vodik in nastane radikal CH3-CH2 - etil.

Aluminijevi alkili reagirajo s številnimi snovmi, kot so voda, kisline, kisik, ogljik, papir,...

Ugotovitve nevarnih lastnostiUredi

 • Lahko vnetljivo in jedko (F, C),
 • nevarnost je požar ali eksplozija,
 • lahko se vname zaradi gretja, iskre ali plamena,
 • hlapi (pare) lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom,
 • hlapi (pare) so težji od zraka in se širijo ob tleh ter kopičijo v nižjih predelih in zaprtih prostorih (kanalizacija, zbiralniki, kleti),
 • nevarnost eksplozije par (hlapov) v zaprtih in odprtih prostorih,
 • če je oznacena s P snov lahko spremeni svojo kemijsko sestavo (polimerizira), če se segreva ali ce je v ognju,
 • iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar ali eksplozijo,
 • kontejner lahko eksplodira pri segrevanju,
 • nekatere tekočine so lažje od vode.

Ukrepi za prvo pomočUredi

 • Premaknite ponesrečenca na svež zrak,
 • nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha,
 • uporabite kisik, če je dihanje oteženo,
 • odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev,
 • v primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 min,
 • poškodovanca pokrijte in pustite počivati,
 • poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne varovalne opreme.

EvakuacijaUredi

 • Izolirajte področje razsutja ali iztekanja takoj od 100 do 150 m v vseh smereh, ter ostanite v zavetrju in ne pustite blizu nepooblaščenih oseb,
 • ne zadrzujte se v nizjih predelih,
 • evakuirajte ljudi v razdalji 100 metrov v vseh smereh.

Če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 800 m vseh smereh; prav tako evakuirajte ljudi v polmeru 800 m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja. V primeru požara uporabite: prah, apno, suhi pesek ali peno. Snov lahko burno reagira z vodo.

Ukrepi ob požaruUredi

 • Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno,
 • goreči kamion ali cisterno gasite z velike oddaljenosti – uporabljajte vodne topove,
 • ne vlivajte vode v kontejner ali na snov,
 • hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več,
 • umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali kontejnerja,
 • vedno se odmaknite od goreče cisterne.

Ukrepi ob nezgodnih izpustihUredi

 • Kemijska zaščitna ali protiprsna obleka varuje v primeru razlitja ali razsutja, če ni požara,
 • odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici),
 • ne dotikajte se ali hodite po razsuti snovi,
 • zaustavite iztekanje,če je to brez nevarnosti.

Manjše razsutje/razlitjeUredi

 • Prikrijte s suho zemljo, suhimi peskom ali drugo negorljivo snovjo, nato pa s plastično folijo, da preprečite prašenje in stik z dežjem,
 • uporabite čisto, neiskreče orodje za pobiranje absorbiranje snovi in snov shranite v zbirnik za kasnejšo oskrbo,
 • preprečite vstop v vodne vire, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore.

ZdravjeUredi

 • Lahko povzroči zastrupitev pri vdihavanju ali zaužitju/pogoltnitvi.
 • stik s snovjo lahko drazi ali pece kožo in oči.
 • pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in/ali strupeni plini.
 • hlapi (pare) lahko povzrocijo omoticnost ali dušenje.
 • širjenje požara ali odtekanje vode za gašenje lahko povzroča onesnaženje.

Ravnanje z nevarno snovjo in skladiščenjeUredi

Spojino se hrani v dobro zaprtih posodah na suhem in hladnem, stran od vročine in sončnih žarkov.

Skladišči se jo v hladnih in suhih prostorih, v tesno zaprtih posodah. Ne skladiščiti skupaj z alkalijami, redukcijskimi ali vnetljivimi snovmi.

Nadzor nad izpostavljenostjoUredi

 • Zaščita dihal: ob intenzivnejšem ali daljšem izpostavljanju uporabiti Uizolirni dihalni aparat (IDA),
 • nosite kemijsko zaščitno obleko, vendar pazite, da ne nudo toplotne zaščite,
 • zaščita kože: gasilska zascitna obleka je priporocljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

Alkil aluminij se nahaja v tekočem agregatnem stanju. Je brez barve, jedkega vonja.

Obstojnost in reaktivnostUredi

Alkil aluminij je obstojen, če ga hranimo v ustreznih razmerah. Treba je upoštevati, da je segrevanje lahko nevarno.

Nezdružljiva je z naslednjimi snovmi: organske gorljive snovi, kisik, voda, kisline], ogljik, papir...

in snovmi, ki se vžgejo same od sebe: aluminijevi alkili, aluminijev hidrid, beli fosfor.

Finejši je prah in višja temperatura okolice, tem večja je možnost, da se prah vname. Segrevanje lahko povzrocijo tudi dolocene bakterije.

Toksikološki podatkiUredi

Akutna strupenost pri zaužitju: LD50= 430mg/kg (človek). Močno draži in razjeda kožo, sluznico in oči.

Ekotoksikološki podatki / učinki na okoljeUredi

Alkil aluminij je škodljiv za vodne živali (ribe, plankton). Škodljiv učinek je posledica premika pH-vrednosti. Z vodo reagira eksplozivno, tudi, če je razredčena. Ne povzroča biološkega primankljaja kisika.

OdstranjevanjeUredi

Predpisi
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki
 • Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Transportni podatkiUredi

 • UN številka: 3052
 • Transp. stevilo: X333
 • ADR/RID ime: ALKIL ALUMINIJ
 • ADR/RID razred: 8
 • ADR/RID nalepka nevarnosti: 8
 • ADR/RID številka nevarnosti: 80

Podatki o predpisihUredi

Opozorilni stavki (R) Obvestilni stavki (S)
R35 – Povzroča hude opekline. S1/2 – Hraniti zaklenjeno izven dosega otrok (v primeru splošne uporabe).
S23 – Ne vdihavati hlapov.
S26 – Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S36 – Nositi primerno zaščitno obleko.
S45 – Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo in embalažo).

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi