Šòp prémic v geometriji tvorijo tri ali več premic, ki se sekajo v isti točki. Premice so v šopu konkuréntne.

V trikotniku tvorijo šop premic štiri osnovne daljice: višine, kotne simetrale, težiščnice in simetrale stranic:

Središče očrtanega kroga, višinska točka in težišče trikotnika ležijo na Eulerjevi premici.