Wikipedija:WikiProjekt Nevarne snovi/Oblika

Tu je primer članka; študentje - zgledujte so po njem, kako naj izgleda vaš članek o nevarni strani. Priporočam, da pregledate tudi tujejezikovne različice WP, kako so članki sestavljeni. Kliknite "uredi stran" in vse, kar je pod tremi črtami, se naj bi vključilo v članek. Upoštevajte, da je Wikipedija enciklopedija, kar pomeni da naj bi bile informacije podane povezano v odstavkih, ne kot golo naštevanje dejstev z alinejami ali ključnimi besedami.

Struktura vašega članka naj bo sledeča:

  • na vrhu strani dodajte predlogo, ki se bo nato prikazala na desni strani
  • sledi uvod (WP slog narekuje, da ima vsak članek uvodno vrstico oz. odlomek, kjer so povzeti vsi glavni podatki - glej npr. uvod dušika). Ko bralec klikne na povezavo do članka, je to ekvivalentno vprašanju "Kaj je...?" in prvi stavek mora nanj odgovoriti - za primer dušika "Dušík je kemični element v periodnem sistemu s simbolom N....".
  • temu sledi jedro članka (vsa predpisana poglavja, kot so našteta spodaj)
  • po "Zunanjih povezavah" sledijo kategorije (preberite si Wikipedija:Kategorizacija)
  • po vnešenih kategorijah dodajte povezave na tujejezikovne različice (npr. pri dušiku za povezavo na angleško verzijo dodamo sledeče: [[en:Nitrogen]]); odprite si dušik, z drsnikom pojdite na dno in videli boste, kako so vnešeni t.i. interwikiji; le-ti so pozneje prikazani na levi strani pod oblačkom "pripomočki")WikiProjekt Nevarne snovi/Oblika
IUPAC-ime 1
Sistematično ime 1
Druga imena 1
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 1
PubChem 1
EINECS število 1
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula 1
Molekulska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče

1

Vrelišče

1 (1)

Topnost (voda) 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
1
Standardna sežigna
entalpija
ΔcHo298
1
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 1
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
1
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
1
 
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
1
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Na tem mestu vključite uvod.


Identifikacija snovi ali pripravka:Uredi

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:Uredi

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:Uredi

Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:Uredi

Vdihovanje

Zaužitje

Stik s kožo in očmi:


Ukrepi ob požaru:Uredi

Posebne nevarnosti


Primerna sredstva za gašenje


Posebna zaščitna oprema za gasilce:


Ukrepi ob nezgodnih izpustihUredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:


Ekološki zaščitni ukrepi


Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenjeUredi

Ravnanje

Skladiščenje


Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri deluUredi

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

Obstojnost in reaktivnostUredi

Toksikološki podatkiUredi

Ekotoksikološki podatkiUredi

OdstranjevanjeUredi

Transportni podatkiUredi

Zakonsko predpisani podatki o predpisihUredi

Druge informacijeUredi