2-propanol je dobro čistilno sredstvo za čiščenje velikih površin in lepil. Je čist in ne vsebuje ničesar, kar bi puščalo ostanke na očiščeni površini. Je vnetljiva tekočina, ki jo pridobivamo iz propilena. Uporabljamo ga tudi za razkuževanje površin kot dezinfekcijsko sredstvo (najmanj 65% IPA).

izopropanol
Skeletna formula izopropanola
Skeletna formula izopropanola
Prostorski model izopropanola
Prostorski model izopropanola
Imena
IUPAC ime
Propan-2-ol
Sistematično ime
2-propanol
Druga imena
IPA, izopropil alkohol
Identifikatorji
ChEBI
ECHA InfoCard 100.000.601
KEGG
RTECS število
 • NT8050000
Lastnosti
C3H8O
Molska masa 60,10 g·mol−1
Videz brezbarvna tekočina
Gostota 0,786 g/cm3 (20 °C)
Tališče -89 °C
Vrelišče 82-82 °C
dobro topen
Topnost dobro topen v benzenu, kloroformu, etanolu, etru, glicerinu
topen v acetonu
netopen v raztopinah soli
Parni tlak 4,1 kPa (20 °C)
Kislost (pKa) 16.5
Nevarnosti
Glavne nevarnosti vnetljiv
R-stavki (zastarelo) R11 R36 R67
S-stavki (zastarelo) S7 S16 S24 S25 S26
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g. chloroformReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumSpecial hazards (white): no code
3
2
1
Plamenišče 11,7 °C (odprta posoda)
13 °C (zaprta posoda)
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
3600 mg/kg (zaužitje, miš),
12800 mg/kg (čez kožo, zajec)
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Identifikacija snovi ali pripravka

uredi
 • Identifikacija snovi ali pripravka: 2-propanol
 • Uporaba snovi ali pripravka: Čistilno sredstvo

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah

uredi
 • Sestava: Propan-2-ol (>99%m/m)
 • Indeks število: 603-117-00-0
 • Ec število: 200-661-7
 • CAS: 67-63-0

Ugotovitve o nevarnih lastnostih

uredi

2-propanol draži oči, vdihavanje hlapov povzroča zaspanost ali omotico. Pri stiku s kožo pa povzroči draženje.

Ukrepi za prvo pomoč

uredi

Pri vdihavanju ponesrečenca prenesemo na svež zrak, če je potrebno, nudimo umetno dihanje. Če pride v stik s kožo, odstranimo vir kontaminacije in izpiramo z vodo in milom. Ob stiku z očmi pa spiramo z veliko vode vsaj 15 minut pri odprtem očesu in poiščemo prvo pomoč. Po zaužitju ponesrečenca ne silimo k bruhanju, edino ko je to spontano, pokličemo zdravnika.

Ukrepi ob požaru

uredi

V primeru požara so primerna gasilna sredstva CO2, prah, ob večjih požarih uporabimo vodno prho ali alkoholno obstojno peno. Potrebna je previdnost pri gašenju, saj lahko ogrete posode ali pare eksplodirajo. Gasilci morajo uporabljati zaščitno opremo in zaščitno masko z lastnim dovodom zraka.

-Gasilska zaščitna obleka

-Gasilska zaščitna čelada

-Gasilski zaščitni škornji

-Gasilske zaščitne rokavice

-Izolirni dihalni aparat

Ukrepi ob nezgodnih izpustih

uredi

Pri nezgodnem izpustu moramo nositi zaščitno obleko, preprečiti stik s kožo in očmi, se izogibati vdihavanju prahu, odstraniti vse vire vžiga, se izogibati nastanku statične elektrike in dobro prezračiti prostore.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje

uredi

Pri rokovanju s spojino se moramo izogibati vdihavanju par in megle, preprečiti stik z očmi, kožo in obleko. Preprečiti moramo nastajanje statične elektrike. Opremo moramo ozemljiti. Hranimo jo v zaprti embalaži na hladnem in dobro prezračenem prostoru proč od virov toplote in močnih oksidantov.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu

uredi
 • Zaščita dihal: dobro zračenje, pri visoki koncentraciji hlapov uporaba zaščitne maske
 • Zaščita rok: zaščitne rokavice
 • Zaščita oči: tesno prilegajoča se zaščitna očala
 • Zaščita kože: predpasnik, čevlji z gumenim podplatom

Fizikalne in kemijske lastnosti

uredi

Izopropil alkohol se nahaja v tekočem agregatnem stanju, je brez barve in ima značilen vonj.

Obstojnost in reaktivnost

uredi

2-propanol je stabilen pri normalnih pogojih, nevarnost se pojavi pri prisotnosti odprtega ognja zaradi visoke vnetljivosti in hlapov, ki nastanejo. Pri gorenju nastajata voda in ogljikov dioksid. Nezdružljiv je s snovmi, kot so: močni oksidatorji, halogeni in halogenirane spojine, močne anorganske kisline in aldehidi.

Toksikološki podatki

uredi

Akutna strupenost pri:

 • vdihavanju - LC50>20mg/l (4ure) (podgana)
 • stiku s kožo - LD50>2000mg/kg (zajec)
 • zaužitju - LD50>2000mg/kg (podgana)

Ekotoksikološki podatki

uredi

Mobilnost: biokoncentracijski potencial je nizek. Porazdelitveni koeficient noktanol/voda je 0,05. topno v vodi. V 24 urah izhlapi ali se raztopi v vodi. Večje količine snovi lahko prodrejo skozi zemljo in onesnažijo podtalnico. Razgradljivost: biorazgradljivost doseže pri testu zaprte posode v 28 dni 84%.

Akumulacija: ne bioakumulira signifikantno

Strupenost:

 • ribe
 • nevretenčarji
 • alge
 • bakterije

Kratkotrajni in dolgotrajni učinki na okolje: informacij ni na voljo.

Stopnja ogrožanja vode: informacij ni na voljo.

Odstranjevanje

uredi
 • Presežek čiste spojine: reciklirati, če je možno. Ravnaj v skladu s predpisi.
 • Kontaminirana embalaže: reciklirati, če je možno. Ravnaj v skladu s predpisi.
 • Predpisi:
  • Pravilnik o ravnanju z odpadki.
  • Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Transportni podatki

uredi
 • UN številka: 1219
 • ADR/RID ime: Izopropanol
 • ADR/RID razred: 3
 • ADR/RID embalažna skupina: II
 • ADR/RID nalepka nevarnosti: 3
 • ADR/RID št. nevarnosti: 33

Predpisi: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga-ADR.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih

uredi

Simbol: F Lahko vnetljivo Xi Dražilno

Opozorilni stavki(R)

 • R11 Lahko vnetljivo
 • R36 Draži oči.
 • R67 Hlapi, lahko povzročijo zaspanost ali omotico.

Obvestilni stavki(S)

 • (S2) Hraniti izven dosega otrok.
 • S7 Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • S16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
 • S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.
 • S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

Varnostni list je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi Republike Slovenije:

 • Zakon o kemikalijah.
 • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.
 • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.

Druge informacije

uredi

Pomen opozorilnih R stavkov iz poglavja 2 oz. 3: R11 Lahko vnetljivo. R36 Draži oči. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost ali omotico. Vir za izdelavo slovenskega varnostnega lista: Varnostni list dobavitelja.

Glavne spremembe:
- 1.točka: -dopolnitev sinonimov
- 3.točka -dopolnitev simptomov
- 4.točka -navedba splošnih informacij
- 4.točka -dopolnitev prve pomoči pri stiku z očmi in zaužitju
- 6.točka -dopolnitev osebnih varnostnih in okoljevarstvenih ukrepov
- 7.točka -dopolnitev rokovanja
- 7.točka -navedba neprimernih materialov
-11.točka -dopolnitev akutne strupenosti
-12.točka -dopolnitev mobilnosti in razgradljivost
-13.točka -dopolnitev podatkov
-14.točka -dopolnitev podatkov