Pentilformiat

Pentilformiat je brezbarvna tekočina s sadnim vonjem, ki je zelo vnetljiva. Pri vdihavanju ali absorpciji skozi kožo lahko povzroči zastrupitev. Vdihavanje ali stik s to snovjo lahko draži ali peče kožo in oči. Pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in strupeni plini, hlapi (pare) pa lahko povzročijo omotičnost ali dušenje. Širjenje požra lahko povzroči onesnaženje.

Pentilformiat
N-Pentyl formate.svg
Imena
IUPAC ime
pentyl formate
Sistematično ime
1
Druga imena
Angleško ime: AMYL FORMATE Nemško ime: AMYLFORMIAT
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.010.310
EC število
  • 200-752-1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
C6H12O2
Molska masa 116,16
Videz brezbarvna oz. bledo rumena bistra tekočina z vonjem po sadju
Gostota 0,89
Tališče -73
Vrelišče 130
-
Topnost (1) eter
log P 1
Parni tlak 70 h Pa
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti lahko vnetljivo in dražilno
1
R-stavki (zastarelo) 10-36/37
S-stavki (zastarelo) 24
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g. liquid nitrogenSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
3
1
0
Plamenišče 26 °C
Meje eksplozivnosti
1,7 - 10 vol. %
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja


Identifikacija snovi ali pripravka:Uredi

Identifikacija snovi ali pripravka:

Pentilformiat je brezbarvna oz. bledo rumena bistra tekočina s sadnim vonjem.
Slovensko kemijsko ime: AMIL FORMIAT
Sinonim: PENTIL FORMIAT
Molekulska formula: C6H12O2
Racionalna fomula: HCOO (CH2)4 CH3
Angleško ime: amyl formate
Nemško ime: amylformiat
UN število: 1109

Uporaba snovi ali pripravka:

To snov lahko najdemo v jabolkah, v jagodah, v paradižnikih, v medu in v žganih pijačah, industrijsko se pa uporablja v brezalkoholnih pijačah, v slaščicah in v žvečilnih gumijih. Najdemo jo tudi v cigaretih in tobaku in je odobren živilski dodatek.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:Uredi

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:Uredi

Napotki za nevarnost: Zelo lahko vnetljivo: zelo lahko se vname zaradi gretja, iskre ali plamena.

Nevarnost požara in eksplozije:

Hlapi (pare) lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Hlapi (pare) so težji od zraka. Ti se širijo ob tleh in kopičijo v nižjih predelih in zaprtih prostorih (kanalizacija, zbiralniki, kleti). Obstaja nevarnost eksplozije par (hlapov) v zaprtih in odprtih prostorih. Če je snov označena z oznako ˝P˝, potem lahko spremeni svojo kemijsko sestavo (polimerizira), če se segreva ali če je v ognju. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar ali eksplozijo. Kontejner lahko eksplodira pri segrevanju. Nekatere tekočine so lažje od vode.

Nevarnost za zdravje:

Lahko povzroči zastrupitev pri vdihavanju ali absorpciji skozi kožo. Vdihavanje ali stik s snovjo lahko draži ali peče kožo in oči. Pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in/ali strupeni plini. Hlapi (pare) lahko povzročijo omotičnost ali dušenje. Širjenje požra lahko povzroči onesnaženje.

Ukrepi za prvo pomoč:Uredi

Izpostavljenost (vdihavanje, zaužitje ali stik s kožo) snovi ima lahko kasnejše posledice. Premaknite ponesrečenca na sveži zrak. Poškodovanca pokrijte in pustite počivati. Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne varovalne opreme.

Vdihovanje

Uporabite kisik, če je dihanje oteženo. Nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha.

Zaužitje

Stik s kožo in očmi:

V primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 minut. Umijte kožo z milom in vodo. Odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev.

Ukrepi ob požaru:Uredi

Posebne nevarnosti

POZOR: snov ima zelo nizko temperaturo vrelišča. Uporaba razpršene vode za gašenje požara bo mogoče neučinkovita.

Primerna sredstva za gašenje

Pri majhnem požaru se uporablja prah, CO2, razpršena voda ali alkoholno obstojna pena. Ne uporabljajte prahu za gašenje požarov, če je goreča snov nitrometan ali nitroetan. Pri velikem požaru pa se uporablja razpršena voda, vodna megla ali alkoholno obstojna pena. Ne uporabljajte polnega vodnega curka. Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno. Pri gorečih kamionih ali cisternah je potrebno gasiti z velike oddaljenosti; uporabljajte vodne topove. Hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več. Umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali kontejnerja. Vedno se odmaknite od goreče cisterne. Pri velikih požarih uporabljajte vodne topove in od daleč nanašajte vodo na požar; če je to nemogoče, se umaknite in pustite ogenj goreti.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Izolirni dihalni aparat (IDA), gasilska zaščitna obleka pa je priporočljiva samo v primeru požara, v drugih situacijah je namreč neučinkovita.

Ukrepi ob nezgodnih izpustihUredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

Ob razlitju oz. razsutju ali ob iztekanju odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici). Vsi pripomočki, ki jih uporabljate pri delu, morajo biti ozemljeni. Ne dotikajte se ali hodite po razsuti/razliti snovi. Zaustavite iztekanje, če je to brez nevarnosti. Preprečite vstop v vodne vire, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore. Uporabite gasilno peno za zmanjšanje količine hlapov (par). Absorbirajte ali prekrijte s suho zemljo, peskom ali drugim negorljivim materialom ter prenesite v zbiralnik. Uporabite neiskreče orodje za pobiranje absorbirane snovi. V primeru večjega razlitja zajezite razlitje za kasnejšo oskrbo in odstranjevanje. Razpršena voda zmanjša nastajanje hlapov (par), ne prepreči pa nevarnosti vžiga v zaprtih prostorih.

Ekološki zaščitni ukrepi

Ne sme se spuščati v kanalizacijo.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenjeUredi

Ravnanje

Področje razsutja ali iztekanja izolirajte takoj 50 m v vseh smereh. Ne pustite blizu nepooblaščenih oseb. Ostanite v zavetrju. Ne zadržujte se v nižjih predelih. Prezračite zaprte prostore pred vstopom. V primeru razlitja ali razsutja evakuirajte ljudi v razdalji 300 metrov v vseh smereh. Če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 800 m v vseh smereh; prav tako evakuirajte ljudi v polmeru 800 m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja.

Skladiščenje

Posode moraj biti tesno zaprte in hranjene v hladnem, dobro zračnem prostoru.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri deluUredi

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

Agregatno stanje: tekoče
Barva: brezbarvna oz. bledo rumena, bistra
Vonj: saden
Vrelišče: 130 °C
Tališče: -73 °C
Parni tlak: 70 h Pa
Plamenišče: 26 °C
Eksplozivno območje: 1,7 - 10 vol. %

Obstojnost in reaktivnostUredi

Toksikološki podatkiUredi

Zelo dražilno.

Ekotoksikološki podatkiUredi

OdstranjevanjeUredi

Transportni podatkiUredi

Transportni razred: 3

Zakonsko predpisani podatki o predpisihUredi

Opozorilni stavki (R) Obvestilni stavki (S)
R 10 - vnetljivo, lahko gorljivo. S 02 - držati izven dosega otrok.
R 36/37 - dražljivo za oči in dihalni sistem. S 26 - če pride v stik z očmi, splakniti z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 36/39 - nosite primerna oblačila in zaščito za obraz in oči.

Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu za proizvodnjo, skladiščenje ali opravljanje prometa s kemikalijami in vsi, ki jih uporabljajo ali z njimi ravnajo, morajo zagotavljati kemijsko varnost.