Kurilna vrednost (tudi kalorična vrednost)() (gl. tudi Standardna sežigna entalpija) je energija, ki se sprosti v obliki toplote pri popolnem zgorevanju goriva z oksidantom pri standardnih pogojih. Kurilno vrednost merimo največkrat z bombnim kalorimetrom. Lahko jo podamo v različnih oblikah:

  • energija/mol goriva npr. kJ/mol
  • energija/maso goriva npr. MJ/kg
  • energija/volumen goriva npr MJ/l

Potrebno je ločiti nizko in visoko kurilno vrednost. Pri popolnem zgorevanju ogljikovodikov nastaneta dva produkta CO2 in H20. Toplota, ki pri tem nastane je nizka kurilna vrednost, zraven pa je še voda v obliki pare, ki ima t. i. latentno toploto. Če paro kondenziramo v tekoče stanje dobimo nekaj toplote in prištejemo to vrednost nizki kurilni vrednosti dobimo visoko kurilno vrednost.

Tabela kurilnih vrednosti najbolj pogosto uporabljanih goriv uredi

Visoka (HHV) in nizka (LHV) vrednost nekaterih goriv
Gorivo Visoka (HHV) MJ/kg Visoka (HHV) BTU/lb Visoka (HHV)kJ/mol nizka (LHV) MJ/kg
Vodik 141,80 61.000 286 119,96
Metan (zemeljski plin) 55,50 23.900 889 50,00
Etan 51,90 22.400 1.560 47,80
Propan 50,35 21.700 2.220 46,35
Butan 49,50 20.900 2.877 45,75
Pentan 45,35
Bencin 47,30 20.400 44,4
Parafinski vosek 46,00 19.900 41,50
Kerozin 46,20 19.862 43,00
Dizel 44,80 19.300 43,4
Premog (Antracit) 32,50 14.000
Premog (Lignit) 15,00 8.000
Les 21,7 8.700
Šota (vlažna) 6,00 2.500
Šota (suha) 15,00 6.500
Visoka kurilna vrednost goriva bolj redko uporabljanih goriv
Gorivo Visoka (HHV) MJ/kg BTU/lb kJ/mol
Metanol 22,7 9.800 726,0
Etanol 29,7 12.800 1300,0
1-Propanol 33,6 14.500 2020,0
Acetilen 49,9 21.500 1300,0
Benzen 41,8 18.000 3270,0
Amonijak 22,5 9.690 382.0
Hidrazin 19,4 8.370 622.0
Heksamin 30,0 12.900 4200.0
Ogljik 32,8 14.100 393,5

Za primerjavo pri cepitvi (fisiji) 1 kilograma Urana-235 (U235) se sprosti 83 140 000 (MJ/kg), kar je približno dvamilijonakrat več kot dizel.

V jedrski tehniki se uporablja precej podoben termin jedrska kurilna vrednost (ang. Burn-Up), ki nam pove koliko energije se pridobi iz jedrskega goriva. Jedrsko kurilnost podajamo v drugih enotah kot so GWd/tU ali MWd/tU. Npr. 40 000 MWd/tU pomeni, da se iz tone goriva dobi toplotno vrednost enako obratovanju 40 000 dni pri moči 1 MW:

Glej tudi uredi