Električni potencial

Eléktrični potenciál (oznaka φ ali U) je fizikalna in elektrotehniška količina, določena v električnem polju kot električna potencialna energija na enoto naboja.

Točke v prostoru, v katerih ima električni potencial isto vrednost, sestavljajo ekvipotencialne ploskve. Razlika med električnimi potenciali je električna napetost.

Električna poljska jakost je določena kot negativni gradient električnega potenciala:

Mednarodni sistem enot predpisuje za električni potencial izpeljano enoto volt.

Vpeljava električnega potencialaUredi

Na točkast naboj e deluje v zunanjem električnem polju E konservativna elektrostatska sila eE, ki pri premiku iz točke r' v točko r opravi delo, ki je enako spremembi električne potencialne energije:

 

Zapisani določeni integral predstavlja potencialno razliko, ki ji v primeru električnega potenciala pravimo električna napetost:

 

Pogosto si pri računu izberemo neko točko r0 in računamo napetosti vseh točk glede na dano točko. V tem primeru krajevnega vektorja r0 ne navajamo vsakič, saj je konstanten. Tako vpeljani električni napetosti pravimo električni potencial U(r). Pri obravnavi točkastih nabojev si pogosto za referenčno točko izberemo neskončnost ( ). Potencial točkastega naboja e lahko tako zapišemo:

 

Glej tudiUredi