Druga moška sklanjatev

V drugo moško sklanjatev spadajo samostalniki moškega spola, ki imajo po prvi ženski sklanjatvi v rodilniku končnico -e (izvzet je samostalnik dán dné).[1] Seveda jih lahko sklanjamo tudi po vzorcu prve moške sklanjatve, kjer samostalniku najprej odstranimo končnico -a in nato sklanjamo normalno po prvi moški sklanjatvi.

Druga moška sklanjatev je enaka prvi ženski sklanjatvi, saj imata obe enake končnice, kar pa je z vidikov natančnosti, gospodarnosti in estetskosti jezika ter spolne dihotomije neustrezno.

Sklanjanje po drugi moški sklanjatvi je med povprečnimi govorci slovenščine bolj ali manj ustaljeno, se pa slovenščina vse bolj nagiba k opustitvi druge moške sklanjatve, saj se s prirejenim sklanjanjem po prvi moški sklanjatvi izognemo primerom, v katerih je samostalnik (pogosto gre za osebna lastna imena) lahko tako moškega kot ženskega spola, npr. Vanja, Saša, vodja, sluga ... V teh primerih brez ustrezne rabe zaimkov ali pridevnikov oziroma predhodnega poznavanja dejanskega spola ne moremo določiti, ali gre za samostalnik moškega ali ženskega spola.

Primer: "Delovodji Saši sem razložil svojo stisko." V tem primeru ne moremo vedeti, ali je delovodja Saša ženska ali moški, če je/ga ne poznamo, saj nista rabljena noben zaimek ali pridevnik, ki bi nedvoumno nakazovala na slovnični spol. Zato se priporoča, da se, če je delovodja Saša ženskega spola, sklanja obe sklanjani besedi po prvi ženski sklanjatvi ("Delovodji Saši sem razložil svojo stisko."), če je delovodja Saša moškega spola, pa po prvi moški sklanjatvi ("Delovodju Sašu sem razložil svojo stisko.").

PrimerUredi

2. moška sklanjatev
Sklon\Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik sluga slugi sluge
Rodilnik sluge slug slug
Dajalnik slugi slugama slugam
Tožilnik slugo slugi sluge
Mestnik o slugi o slugah o slugah
Orodnik s slugo s slugama s slugami


PosebnostiUredi

  • V imenovalniku ednine je posebnost končnica -e (namesto -a): kamikaze.
  • Rodilnik in tožilnik ednine se sicer razlikujeta, vendar se kategorija živosti kaže v ustreznem prilastku: pokličite našega delovodjo; videti delovodjo zadovoljnega.
  • Samostalniki z j na koncu soglasniškega sklopa dobijo v rodilniku dvojine in množine neobstojni i: delovodje delovodij.[2]

ViriUredi

  1. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 88.
  2. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 93.