Zvezna skupščina SFRJ

Zasedanje Zvezne ljudske skupščine, Beograd, 27. oktober 1958

Zvezna skupščina SFRJ je bilo najvišje predstavniško telo federacije, njegova sestava pa se je spreminjala z ustavnim razvojem.

Ustava iz leta 1963Uredi

Zvezna skupščina postane večdomna, sestavljajo jo:

 • zvezni zbor (predstavnik vseh državljanov)
 • gospodarski zbor
 • socialno-zdravstveni zbor
 • kulturno-prosvetni zbor
 • organizacijsko-politični zbor


Spremembe z ustavnimi amandmaji leta 1969Uredi

 • organizacijsko-politični zbor je zamenjan z družbeno-političnim zborom
 • uveden je enotni zbor delovnih skupnosti

Ustava iz leta 1974Uredi

Zvezna skupščina postane dvodomna, sestavljata jo:

 • zvezni zbor
 • zbor republik in pokrajin

Zbora sta bila sestavljena po načelu paritete, kar pomeni, da so bile republike in pokrajine v njiju enakopravno zastopane, uveden pa je bil delegatski sistem (ki ga ustavni amandmaji iz leta 1988 ukinejo in ponovno uvedejo neposredne volitve).

 • Vsaka republika je v zboru republik in pokrajin zastopana z dvanajstimi, pokrajina pa z osmimi delegati, skupno je ta zbor štel 88 delegatov.
 • Vsaka republika je v zveznem zboru zastopana s 30, pokrajina pa z 20 delegati, skupno je ta zbor štel 220 delegatov