Zilja (nemško Gail) je okoli 125 km dolg desni pritok Drave pri Beljaku na Koroškem. Reka izvira pri Sillianu na vzhodnem Tirolskem, teče po tektonsko zasnovani Ziljski dolini in se pri Beljaku izliva v Dravo.

Reka Zilja pri Blačah

Ziljo napajajo pritoki iz Ziljskih Alp in Karnijskih Alp. Obe gorovji imata več kot 2000 mm padavin letno, zato so pritoki precej vodnati, in ker je porečje precej strmo in kratko, Zilja rada hitro naraste in poplavlja. Kratki in strmi pritoki so nanesli precej morenastega gradiva, ki zavira odtok. Zato je dno doline mokrotno in zaradi kislolubnjega rastja izrabljeno zlasti za konjske pašnike. Veliko mokrišč sestavlja pomemben ekotop in zavetišče za divjad in ptice. Pri Podkloštru priteka v Ziljo Ziljica, ki odmaka Kanalsko dolino (zdaj v Italiji).