Vinilacetat je kemična spojina iz skupine karbokislin. Je brezbarvna vnetljiva tekočina. Je kemično nestabilna, občutljiva na svetlobo in po navadi spontano polimerizira.

Vinilacetat
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.003.224
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
  • InChI=1
Lastnosti
C4H6O2
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calcium
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Identifikacija snovi ali pripravka: Uredi

Brezbarvna tekočina, sladkobnega vonja. Idetifikacijsko število U.N. št.: 1301; EGS - smernice 607-023-00-0; označba nevarnosti 33.

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah: Uredi

Vrelišče 72 °C,parni tlak v mb 120 pri 20 °C, tališče - 100 °C, relativna gostota hlapov (zrak=1) 2'98, specifična teža (voda=1) 0,93, vrednost MDK 10 mg/m3,sposobnost mešanja z vodo 2%.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih: Uredi

Napotki za nevarnost:

Ukrepi za prvo pomoč: Uredi

Hlapi delujejo omamljajoče in dražijo oči. Neposredno delovanje tekočine povzroča draženje oči in kože. Kocentracija 4000 ppm povzroči smrt po štirih urah.Ponesrečenca prenesemo na svež zrak. Tesno obleko zrahljamo. Pri zastoju dihanja mu dajemo do prihoda zdravnika umetno dihanje (kisik). Kontaminirane dele obleke je treba takoj odstraniti, prizadete dele telesa pa temeljito izprati z vodo. Pri poškodbah oči je treba oko 10-15 minut spirati z vodo. Takoj moramo poklicati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru: Uredi

Hlapi se zelo lahko vžgejo.

Za gašenje manjših požarov uporabljamo aparate na prah ali ogljikov dioksid, za velike požare peno ali razpršen vodni curek Gasilci morajo nadeti ognjevarno antistatično obleko, zaščitne rokavice, očala, po potrebi zaščito dihal z zaščitno masko s filtrom A (rjava barva).

Ukrepi ob nezgodnih izpustih Uredi

Dobro prezračevanje, izsesavanje iz spodnjih delov prostora, varnostni ukrepi pred statično elektriko, gasilno pregrinjalo, steklenice za izpiranje oči, varnostna prha (pri ravnanju z večjimi količinami snovi)zaprte, ozemljene naprave, lokalno izsesavanje. Izvzamemo možnost stika z električnimi napravami, odprtim plamenom, iskrami in segrevanjem. Izogniti se moramo brizganju in pretakanju s prostim padom. S snovjo prepojeno obleko takoj zamenjamo.

Ne sme se izpuščati v kanalizacijo.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje Uredi

Posode morajo biti tesno zaprte in shranjene v zračnem prostoru.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu Uredi

Obvezno periodično poučevanje delavcev in potrdila o preizkusih znanja; obdobni zdravniški pregled.

Fizikalne in kemijske lastnosti Uredi

Plemenišče -8 °C, vžigalna temperatura 425 °C. Tekočina je zelo hlapna. Hlapi tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi ki so težje od zraka. Eksplozijsko območje od 2,6-13,4 vol.%. Hitro polimerizira v stiku s peroksidi. Je lahko vnetljivo!

Obstojnost in reaktivnost Uredi

Toksikološki podatki Uredi

Ekotoksikološki podatki Uredi

Odstranjevanje Uredi

Transportni podatki Uredi

Transportira se stabiliziran. Pri segrevanju se stabilizatorji hitro porabijo, zato obstaja nevarnost spontane polimerizacije in razjetja posode.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih Uredi

Druge informacije Uredi