Tetrafluoretan

Tetrafluoretan se uporabja v hladilni tehniki kot polnilo v hladilnem sistemu(klime)in za razpihovanje(penjenje)

nevarna snov
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
CF3-CH2F
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.011.252
EC število
  • 212-377-0
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1.21
Tališče 1
Vrelišče -26,30C
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak =4,32
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Identifikacija snovi ali pripravka:Uredi

Ime proizvoda:SOLKANE 134a
Kemijsko ime :1,1,1,2-tetrafluoretan
Sooznake :HEA-134a,HFC-134a
Formula :CF3-CF2F
Molekularna teža :102
EC številka(EINECS) :212-377-0

Uporaba snovi ali pripravka: Priporočena uporaba: hlajenje, plin za razpihovanje(penjenje)

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:Uredi

1,1,1,2-tetrafluoretan
CAS številka :811-97-2
EC številka(EINECS) :212-377-0
Koncentracija  :=99,50%

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:Uredi

Plin (utekočinjen) Priprava ni klasificirana glede na Direktivo 67/548/EEC Ob razpadanju se sprošča vodikov fluorid

Ukrepi za prvo pomoč:Uredi

Vdihovanje -poškodovanca je potrebno odstraniti iz prostora,kjer je prišlo do onesnaženja ozračja -po potrebi poškodovancu dovajati kisik oziroma izvajati masažo srca in pljuč; -v primeru dihalnih ali živčnih težav se posvetujte z zdravnikom.

Zaužitje: -nevarnost ni možna

Stik s kožo in očmi: -omogočite da proizvod izpari; -izpirajte kožo z mlačno tekočo vodo; -v primeru trajne bolečine ali rdečice se je potrebno posvetovati z zdravnikom; -veke je potrebno imeti odprte in s tem se omogoči izparevanje proizvoda; -oči nekaj minut izpirati s tekočo vodo in pri tem ne zapirati vek; -v primerutrajne bolečine se je potrebno posvetovati z zdravnikom okulistom.


Ukrepi ob požaru:Uredi

Posebne nevarnosti: -ni gorljiv -ustvarjanje nevarnih plinov/par v primeru razpadanja; -možnost vžiga ob prisotnosti zraka in zelo posebnih pogojev

Primerna sredstva za gašenje: -v primeru ognja v neposredni bližini,so sprejemljiva vsa sredstva za gašenje

Zaščitni ukrepi v primeru intervencije: -evakuirajte vse osebe,ki za intervencijo niso potrebne; -v vseh primerih uporabljajte "samo-zadostne"dihalne naprave; -intervencijo lahko izvajajo samo osebe,ki so primerno usposobljene in seznanjene z nevarnostmi proizvoda.

Ukrepi ob nezgodnih izpustihUredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: -če je to varno in če pri tem nikogar ne ogrožate,lahko sami poiskusite ustaviti uhajanje -materiale in proizvode,ki niso združljivi s proizvodom, oddaljite od proizvoda -v primeru,ko je prišlo do uhajanja iz jeklenk,jo poskusite postaviti tako,da bo uhajanje potekalo v plinasti fazi.

Ekološki zaščitni ukrepi -preprečite uhajanje v okolje(atmosfero)

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenjeUredi

Ravnanje -preprečite,da bi pare/hlapi razpadli zaradi kontakta z vročimi površinami; -preprečite,da bi pare/hlapi razpadli zaradi kontakta z izpostavlenim električnim tokom(varjenje); -uporabljajte samo opremo in materiale,ki so združljivi s proizvodom; -ne izpostavljajte toplotnim virom; -ne izpostavljajte reaktivnim virom

Skladiščenje -v hladnem,prezračevanem prostoru; -ne izpostavljti virom toplote; -ne izpostavljati reaktivnim proizvodom.

Embalaža -iz običajnega jekla


Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu:Uredi

-ventilacija prostora mora biti ustrezna za primer uhajanja; -vzdržujte nivo izpostavljenosti zaposlemih pod dovoljeno mejo; Potrebna je uporaba zaščitnih sredstev za zaščito dihal,rok,oči in kože.

Fizikalne in kemijske lastnosti:Uredi

Splošne informacije:je brezbaren,rahlo eteričen,pod pritiskom kot utekočinjen plin,je pH nevtralen.Ostali podatki so zajeti v tabeli.


Obstojnost in reaktivnostUredi

Pogoji,ki se jim je potrebno izogniti so vročina in viri vročine. Materiali,ki se jim je potrebno izogniti so alkalne kovine in njihove zlitine. Nevarni proizvodi razkrajanja so vodikov fluorid in fluorofosgen. Kontakt z lugi in alkalnimi kovinami in njihovimi zlitinami lahko povzroči močne reakcije in eksplozijo.

Toksikološki podatkiUredi

Akutna toksičnost: -oralno,LD 50,ni uporaben -dermalno,LD 50,ni uporaben -vdihovanje,LD 50,4 ure Draženje: -zajec,rahlo draži Senzibilacija: -morski prašiček,ni senzibilacije Kronična toksičnost: -brez mutagenih,karciogenih ali učinkov na reprodukcijo

Ekotoksikološki podatkiUredi

Akutna ekotoksičnost: -ribe:Salmo gairdneri,LC 50,96 ur,450mg/l Pogoji:pol statičen test -vretenčarji:Daphnia magna,EC 50,48 ur,980 mg/l Pogoji:pol statičen test. Mobilnost: -zrak,konstanta Henryjevega zakona(H) cca 65 kPa.m3/mol -zemlja/usedline,vpijanje log KOC cca 1,5 Vzdržljivost in razgradljivost: -abiotičen razpad(zrak,indirektna foto-oksidacija,t 1/2=10,9 let) -biotičen razpad(aerobična,za test bio-razgradljivosti/zaprta steklenica,razpad od 2-3%,28 dni;rezultat:ni lahko bio-razgradljiv)

OdstranjevanjeUredi

Z odpadki je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi/državnimi zakoni. Priporočeno je ,da se za recikliranje stopi v stik s proizvajalcem. Da bi se čim bolj izognili delu z embalažo,je potrebno uporabljati primerne zabojnike.

Transportni podatkiUredi

UN številka 3159 IATA razred 2.2 Oznaka za nevarnost Nevnetljiv plin PSN 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN IMGD razred 2.2 EmS 2-09 ADR/ADNR razred 2 RID razred 2 ADR/RID Ime: 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN


Zakonsko predpisani podatki o predpisihUredi

EC označevanje-ni klasificirano po Direktivi 67/548/EEC


Druge informacijeUredi