Petrolej

Petrolej je destilacijski produkt nafte, ki vre pri 180-300oC. Poznamo svetilni petrolej, motorni petrolej, industrijski petrolej in pretolej za peči.

nevarna snov
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
Petrolej
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.029.422
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Identifikacija snovi ali pripravka:Uredi

Identifikacija snovi ali pripravka: Petrolej je tekočina. Obarvani - zeleno označeni petrolej je uporaben za razsvetljavo, ogrevanje v pečeh z dimnim odvodom, čiščenje in druge potrebe, ki so specifične za industrijske pogone. Neobarvani - neoznačeni petrolej je v rabi kot dodatek k dieselskemu gorivu.

Uporaba snovi ali pripravka: 1. Svetilni petrolej uporabljamo za petrolejke, v industriji in za nekatere peči. Njegova uporaba je v upadanju. 2. Motorni petrolej je namenjen za motorje z nizkim kompresijskim razmerjem. Uporablja se ga za starejše kosilnice, kot dodatek dieselu za izboljšanje nizkotemperaturnih lastnosti. Njegova uporaba je v upadanju. 3. Industrijski petrolej se uporablja v industriji kot surovina za razne proizvode, za čiščenje strojnih delov. 4. Petrolej za peči se uporablja v gospodinjstvih, šolah, industriji.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:Uredi

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:Uredi

Petrolej je lahko vnetljiva tekočina. Lahko tvori vnetljive / eksplozivne hlape v zraku.

Napotki za nevarnost: Draži dihala, kožo in sluznico.

Ukrepi za prvo pomoč:Uredi

Vdihovanje: Prizadeto osebo umakniti na svež zrak. V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje: Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi: Izpirati z obilo vode dlje časa. Po potrebi poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru:Uredi

Posebne nevarnosti: Med gorenjem se lahko sproščajo strupeni plini.


Primerna sredstva za gašenje: pena, prah, ogljikov dioksid, pesek, zemlja.


Posebna zaščitna oprema za gasilce: Aparat za dihanje, standardna zaščitna oprema.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih Uredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Preprečiti stik s kožo in očmi, ne vdihavati plinov, ne uporabljati plamena in isker, odstraniti vse možne vire vžiga, ne kaditi.


Ekološki zaščitni ukrepi: V primeru večjega razlitja onesnaženo območje ustrezno zavarovati. Preprečiti razširjanje s postavitvijo primernih ovir. Absorbirati tekočino s sintetičnimi vpojnimi sredstvi, peskom ali zemljo. Pomesti in odstraniti v primeren kontejner.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje Uredi

Ravnanje: Uporabljati nevnetljivo orodje.

Skladiščenje: hraniti v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru, stran od vročine, stran od virov vžiga in stran od ognja. Pretakati na samo za to določenih, pravilno opremljenih mestih s predpisano opremo in v skladu z varnostno tehničnimi predpisi.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu Uredi

Na delovnem mestu je potrebno zagotoviti dobro prezračevanje. Na delovnem mestu se ne sme kaditi. Potrebna je zaščitna oprema delavca: obleka, čevlji, rokavice, očala.

Fizikalne in kemijske lastnosti Uredi

Petrolej je tekočina ostrega vonja.


Obstojnost in reaktivnost Uredi

Obstojen je pod normalnimi pogoji. Izogniti se je potrebno vročini, iskram, ognju in drugim virom vžiga.


Toksikološki podatki Uredi

Lahko povzroči manjše draženje oči. Stik s kožo povzroča draženje.

Ekotoksikološki podatki Uredi

Strupen za vodno okolje.


Odstranjevanje Uredi

Odlaganje odpadkov v reke in kanalizacijo je prepovedano. Odstranjevanje naj poteka skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Izvede naj ga pooblaščena oseba.


Transportni podatkiUredi

Zakonsko predpisani podatki o predpisih Uredi

Pravilnik o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi.


Druge informacije Uredi

[[Kategorija:]]