Molarna prostornina

(Preusmerjeno s strani Molski volumen)

Molárna prostornína ali mólski volúmen (oznaka , , ali starejše ) je prostornina enega mola dane snovi. Izračunamo jo lahko kot kvocient med molsko maso M in gostoto ρ te snovi, kot produkt med specifično prostornino v in molsko maso, ali kot kvocient med prostornino in množino snovi n:

Mednarodni sistem enot predpisuje za molarno prostornino izpeljano enoto m3/mol.

Za idealni plin lahko definiramo »standardno molarno prostornino« kot prostornino, ki ga zavzame en mol izbrane snovi v plinastem agregatnem stanju pri standardnih pogojih (0 °Czmrzišče vode – in 101,325 kPa – običajni atmosferski tlak). Iz splošne plinske enačbe sledi, da je standardna molarna prostornina za vse pline enaka:

Pri tem označujeta in standardno temperaturo in tlak, R pa je splošna plinska konstanta.

Za trdnine navadno navajajo molarno prostornino pri sobni temperaturi (298,15 K).