Specifična prostornina

Specifična prostornína ali specifični volúmen (oznaka v) je fizikalna količina, ki pove koliko prostornine zasede enota mase snovi. Enaka je razmerju med prostonino V in maso m, razmerju med molsko prostornino in molsko maso M, oziroma obratni vrednosti masne gostote :

Enota za merjenje specifične prostornine je m3/kg, cm3/g.

Specifična prostornina idealnih plinov sledi iz splošne plinske enačbe:

kjer je R specifična plinska konstanta, splošna plinska konstanta, M molska masa, T absolutna temperatura in p tlak plina.

Pri pisanju količin je treba biti previden, ker je v običajna oznaka za hitrost.