Línearna fúnkcija je realna funkcija oblike f(x) = kx + n. Graf te funkcije v ravninskem kartezičnem koordinatnem sistemu je premica.

Grafi treh linearnih funkcij. Modra in rdeča imata enak k, zelena in rdeča pa enak n.

Opozorilo: linearna funkcija v splošnem ni isto kot linearna transformacija. Linearna funkcija sodi v skupino afinih transformacij in jo zato včasih imenujemo tudi afina funkcija. Linearna funkcija je hkrati tudi linearna transformacija, če in samo če je n = 0.

Fizikalni zgled za linearno funkcijo je pot pri premem enakomernem gibanju v odvisnosti od časa.

Značilnosti linearne funkcije

uredi

Graf linearne funkcije je vedno premica.

Število n = f(0) določa točko, kjer graf seka ordinatno os, zato se imenuje odsek na ordinatni osi. S to točko po navadi tudi začnemo risati graf, zato se n imenuje tudi začetna vrednost.

Število k določa smer premice, zato se imenuje smerni koeficient ali smerni količnik.

Smerni količnik premice, ki poteka skozi dve dani točki A(x1,y1) in B(x2,y2) lahko izračunamo po formuli:

 

Nato iz formule   izpeljemo formulo za izračun n:  oziroma  

Pogoj vzporednosti

uredi

Grafa linearnih funkcij sta vzporedni premici, če velja:

 

Pogoj pravokotnosti

uredi

Grafa linearnih funkcij sta pravokotni premici, če velja:

 

Kot med premicama

uredi

Ostri kot med premicama s smernima koeficientoma k1 in k2 lahko izračunamo po formuli:

 

Glej tudi

uredi