Premo enakomerno gibanje

Prémo enakomérno gíbanje je poseben primer premega gibanja, pri katerem se telo giblje po premici, hitrost telesa pa se s časom ne spreminja. Poseben primer premo enakomernega gibanja je mirovanje. Premo enakomerno gibanje je nepospešeno gibanje, saj je pospešek pri takem gibanju enak nič. Pot je linearna funkcija časa.

Matematični opis premega enakomernega gibanja

uredi

Pot s pri premem enakomernem gibanju:

 

Pri tem je v je hitrost, t je čas, s0 pa je začetna lega telesa (pot v času t = 0).

Hitrost je pri premem enakomernem gibanju konstantna:

 

Hitrost lahko izračunamo kot razliko poti, opravljene v času t, deljeno s časom t:

 

Pospešek je pri premem enakomernem gibanju enak nič:

 

Skladno s prvim Newtonovim zakonom mora biti zato nič tudi rezultanta sil, ki delujejo na telo.

Glej tudi

uredi