Gráf fúnkcije je v matematiki osnovni način za prikaz funkcije. Graf funkcije f je definiran kot množica urejenih parov (x,y), za katere velja med komponentama zveza y = f(x). Pri splošni funkciji fAB je graf podmnožica kartezičnega produkta A × B.

Graf funkcije

Če je f običajna realna funkcija realne spremenljivke, je njen graf podmnožica kartezične ravnine in se ga lahko nariše v kartezičnem koordinatnem sistemu.

Graf funkcije zelo pomaga pri preučevanju značilnosti funkcij, zato velja za eno od najosnovnejših metod matematične analize.

Značilnosti, ki jih matematika preučuje v povezavi z grafom: