Ustavno sodišče Republike Slovenije

nacionalno ustavno sodišče v Sloveniji

Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Vrsta tribunalaustavno sodišče
predsednik
TrenutnoMatej Accetto
Od15. december 2021


V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Njegov položaj je določen v Ustavi, podrobneje pa je opredeljen v Zakonu o Ustavnem sodišču. Svojo organizacijo in delo Ustavno sodišče ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.

Sestava uredi

Ustavno sodišče sestavlja devet sodnic oziroma sodnikov Ustavnega sodišča, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor. Za ustavnega sodnika ali sodnico je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj štirideset let. Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni. Predsednico oziroma predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe za dobo treh let.

Pristojnosti uredi

Večino pristojnosti Ustavnega sodišča izrecno določa že Ustava, dopušča pa, da se določijo tudi z zakonom. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.

Notranja organizacija uredi

Ustavno sodišče ima predsednico oziroma predsednika, ki ga izvolijo ustavne sodnice in ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednica oziroma podpredsednik, ki se izvoli na enak način.

Predsednik Ustavnega sodišča predstavlja Ustavno sodišče. V zadevah zunaj sodnega postopka predstavlja Ustavno sodišče v mejah svoje pristojnosti ali v mejah pooblastila predsednika tudi generalna sekretarka oziroma generalni sekretar Ustavnega sodišča.

Veljavno organizacijo določata Poslovnik Ustavnega sodišča in Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča.

Ustavni sodniki in sodnice Republike Slovenije uredi

Sodnice in sodniki Ustavnega sodišča: uredi

Generalni sekretar Ustavnega sodišča uredi

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi