Strupena snov

Sem štejemo snovi, ki so neposredno človeškemu in živalskemu organizmu smrtno nevarne.

Lastnosti in nevarnosti: zastrupimo se z njihovim vdihovanjem, zaužitjem ali absorbiranjem skozi kožo

Varnostne zahteve: - zaščita dihal: maska, dihalni aparat na stisnjen zrak - zaščita oči: varovalna očala s stransko zaščito ali varovalni obrazni ščitnik - zaščita kože: varovalna obuvala, zaščita kože in sredstva za negovanje - higiena: čiščenje rok pred jedjo in kajenjem. Delovno obleko hraniti ločeno

Preventivni ukrepi: - zbiranje podatkov o uporabljenih snoveh - hude strupe je potrebno hraniti strogo pod klujčem. Skrbi za sveži zrak! - zrak v delovnih prostorih mora biti svež in čist. Hrana in pijača ne spadata v tako ogrožene prostore. - vzdržujmo največjo čistočo na delovnem mestu - posode naj bodo enoumno označene in opisane ter zaprte - ne uporabljajmo posod, ki so namenjena za živila - odstranimo stare-neuporabne kemikalije

Obnašanje v primeru nesreče: - predvsem ostani miren - položi in odnesi prizadete v stabilni bočni legi - v primeru hujše poškodbe poskrbi za umetno dihanje - pri zaužitju strupa skozi usta spodbudi bruhanje ponesrečenca - poškodovanega takoj napoti k zdravniku


Tehnični ukrepi:


Zamenjava zelo strupene, strupene ali zdravju škodljive kemične snovi z manj nevarno. Ta tehnični ukrep ima prednost pred drugimi. Če je mogoče,je zelo strupeno, strupeno ali zdravju škodljivo kemično snov potrebno vedno zamenjati z manj nevarno. (npr. zamenjava benzena s cikloheksanom).

Zaprt sistem: Pri delu z zelo strupenimi , strupenimi ali zdravju škodljivimi kemičnimi snovmi ločimo nevarno območje dela, delavno mesto ali proces kjer ravnamo s takšnimi kemičnimi snovmi, od drugih.

Prezračevanje: Prezračevanje je pri delu z zelo strupenimi, strupenimi ali zdravju škodljivimi kemičnimi snovmi zelo pomembno. Zagotoviti moramo dobro prezračevanje delovnih prostorov. Najprimernejših je odsesavanje pri viru ,tako da izhajajoče pline in prah odsesavamo na mestih nastajanja in s tem preprečimo razširjanje v prostor.


'RAKOTVORNE KEMIČNE SNOVI:' Ločimo med rakotvornimi snovmi in rakotvornimi pripravki.

Rakotvorne snovi so snovi, ki so označene s standardnima opozorilnima stavkoma R45-lahko povzroči raka in/ali R49-pri vdihavanju lahko povzroči raka, ter prah bukovega in hrastovega lesa, azobarvila z rakotvornimi amino komponentami, produkti pirolize organskih materjalov in izpušni plini dizelskih motorjev.


Rakotvorni pripravki: so pripravki, ki vsebujejo najmanj 0.1 masnega odstotka posamezne rakotvorne snovi,ter pripravki, ki vsebujejo masne odstotke rakotvornih snovi, določene s posebnimi predpisi.

Obstajata dva sistema razvrščanja rakotvornih snovi.Prvi je razvrščanje po IARC-u, ki ga je izdelala International agency for research on cancer, ki ga radi uporabljajo predvsem zdravniki, drugega pa je določila EU in ga uporabljamo v Sloveniji.ZELO STRUPENE, STRUPENE IN ZDRAVJU ŠKODLJIVE KEMIČNE SNOVI:


-Zelo strupene kemične snovi(T+): so kemične snovi, ki pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih količinah povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja.

Primeri: Živosrebrove spojine, atropin, aluminijev fosfid, kalijev dikromat, trinitrobenzen, svinčeve spojine ipd.


STANDARDNA OPOZORILA R - STAVKI R

R26 - Zelo strupeno pri vdihavanju R27 - Zelo strupeno v stiku s kožo R28 - Zelo strupeno pri zaužitju R39 - Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja


''-Strupene kemične snovi (T+):'' so kemične snovi, ki pri zaužitju, vdihovanju ali prehajanju skozi kožo že v majhnih količinah povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja.

Primeri: kalijev nitrit, amonijak, anilin, arzenove spojine, benzidin, benzen, selen ipd.


STANDARDNA OPOZORILA R - STAVKI R R23- Strupeno pri vdihovanju R24- Strupeno v stiku s kožo R25- Strupeno pri zaužitju R39- Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja R45- Lahko povzroči raka R46- Lahko povzroči dedne genetske okvare R48- Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajni izpostavljenosti R49- Pri vdihovanju lahko povzroči raka R60- Lahko škoduje plodnosti R61- Lahko škoduje nerojenemu otroku


-Zdravju škodljive kemične snovi: so tiste snovi,ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko povzročijo smrt ali akutne oz. kronične okvare zdravja.

Primeri:magnanov sulfat, klorofenol, efedrin, atrazin, antimonove spojine, aminobenzidin, toluen ipd.


STANDARDNA OPOZORILA R - STAVKI R R20- Zdravju škodljivo pri vdihavanju R21- Zdravju škodljivo v stiku s kožo R22- Zdravju škodljivo pri zaužitju R40- Možen rakotvoren učinek R42- Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost R48- Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostvljenosti R62- Možna nevarnost oslabitve plodnosti R63- Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku R65- Zdravju škodljivo: pri vdihavanju lahko povzroči poškodbo pljuč R68- Možna nevarnost trajnih okvar zdravja