Klorofenoli

(Preusmerjeno s strani Klorofenol)

Klorofenoli so večja skupina kloriranih ogljikovodikov, pesticidov in biocidov, ki predstavljajo zelo visok odstotek uporabe pesticidov za nekmetijske namene, npr. sredstvo proti gnitju v nevolnenih tkaninah in za zaščito lesa. Klorofenoli delujejo kot biocidi tako, da preprečujejo dihanje in proces pretvorbe energije v mikroorganizmih. V koncentraciji 40 delov na milijon (ppm) so strupeni za človeka, 1 ppm za ribe, medtem ko lahko že koncentracija enega dela na tisoč milijonov onesnaži vodo.

LastnostiUredi

Klorofenoli nastajajo med kemijskim procesom beljenja kaše. Te spojine so toksične, obstojne in se akumulirajo, lahko pa iz njih nastajajo tudi spojine, ki so še bolj škodljive. Te spojine so najverjetneje najbolj nevarne spojine v kaši in vodnih odplakah. Prisotne so v velikih koncentracijah. Če v postopku beljenja namesto klorovega dioksida uporabimo klor v plinasti obliki, pa se produkcija klorofenolov le še poveča (zato se danes plin ne uporablja več). Triklorofenoli in pentaklorofenoli so najbolj običajni klorofenoli in so ekstremno toksični ter obstojni.

Je rdeča tekočina z vonjem po alkoholu. Ima plamenišče pri 32 °C in tališče pri 425 °C.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinahUredi

Ugotovitve o nevarnih lastnostih
  • v stiku s kožo ali pri vdihavanju povzroči preobčutljivost.
  • v stiku z očmi lahko povzroči preobčutljivost.
  • v primeru zaužitja lahko pride do poškodb prebavnih poti.

Ukrepi za prvo pomočUredi

Vdihovanje

Po vdihavanju hlapov je treba poskrbeti za dovod svežega zraka. Če težave ne minejo, je potrebna zdravniška pomoč.

Zaužitje

Spijte veliko vode. Potrebna je takojšnja zdravniška pomoč.

Stik s kožo in očmi

Nemudoma sperite z večjo količino vode ali milnico. Onesnažena ali prepojena oblačila je treba sleči. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaruUredi

Primerna gasilna sredstva

Suha sredstva za gašenje, ogljikov dioksid

Neprimerna gasilna sredstva

Vodni curek

Posebne nevarnosti, ki pretijo udeležencem

Pri izgorevanju nastaja dražeč plin. Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh.

Posebna osebna zaščitna oprema ob gašenju požara

Pri gašenju požarov je potrebna uporaba zaprtega dihalnega aparata.

Dodatna navodila

Posode hladimo s pršenjem vode. Izogibati se je treba virom vžiga – kajenje je prepovedano.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenjeUredi

Osebni varnostni ukrepi

Skrbeti za primerno prezračevanje. Pri rokovanju s pripravkom je nujna uporaba osebnih zaščitnih sredstev (rokavice, zaščitna očala,...). Potrebno je preprečiti stik s kožo, očmi in sluznicami.

Okoljevarstveni ukrepi

Potrebno je preprečiti iztok v vodotoke in kanalizacijo.

Postopki čiščenja

Razlito tekočino prekrijte z inertnim absorpcijskim materialom (pesek, silikagel, kislo vezno sredstvo,...), ki vpije snov. Zbiranje odpadka v primernih posodah in dokončna odstranitev.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri deluUredi

Zaščita dihal

V primeru nezadostnega prezračevanja nosite ustrezno plinsko masko (plinski filter tip A).

Zaščita rok

Med rokovanjem z izdelkom je potrebna uporaba zaščitnih rokavic.

Zaščita oči

Zaščitna očala z zaščito ob straneh. Vedno imejmo pri roki puhalko s čisto vodo.

Zaščita kože

Nosite primerno delovno obleko.

Dodatna navodila

Potrebno je upoštevati splošne varnostne ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami.

Obstojnost in reaktivnostUredi

Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ob intenzivnem segrevanju je mešanica par in zraka lahko eksplozivna.

Nezdružljive snovi

Kisline.

Nevarni produkti razkroja

Pri požaru lahko pride do tvorbe CO2 in CO, žveplovih oksidov, nitroznih plinov. Ob upoštevanju navodil za skladiščenje ni nevarnosti razpada.

Toksikološki podatkiUredi

LD 50
  • LD 50 oralno/podgana= 1830 mg 4-kloro-3-metilfenola / kg
  • LD 50 oralno/podgana= 2000 mg bifenil-2-ola /kg
  • LD 50 oralno/ podgana= 5045 mg/kg
Izkušnje pri človeku

Ob stiku s kožo in sluznicami lahko povzroči preobčuljivost. Pripravek ima škodljiv vpliv na organizem v primeru zaužitja ali vdihavanja par. Vdihavanje par visokih koncentracij ima lahko narkotični učinek.

Ekotoksikološki podatki

Snov lahko škoduje ribam in planktonu. Preprečiti je treba iztekanje v površinske vode. Ogrožanje voda je minimalno.

Glej tudiUredi