Sprotno preverjanje znanja je zbiranje informacij o tem, kako posamezni učenci razumejo učne vsebine, napredujejo, dosegajo učne cilje. Opravlja se pred, med in po zaključku vsakokratnega pouka ali med poukom tematskega sklopa. Od končnega oz. sumativnega preverjanja se razlikuje po tem, da gre za pogostejšo obliko. Ima diagnostično vlogo, ker omogoča takojšnje povratno informiranje in sproti sporoča učencu, dijaku ali študentu, katere cilje in vsebine ter na kateri ravni je dosegel.

Pomaga tudi graditi odnos do znanja, spoznavanja in učenja; zato ima tudi formirno vlogo. Za boljše razumevanje napredka in spremembo svojega poučevanja lahko učitelj svoja zapažanja tudi beleži, vendar naj zabeležke ne bi imele vpliva na ocenjevanje in ocene.

Viri: uredi

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-BQQGLESO/ae0912ad-c47c-4d09-850a-aee2c7858a1e/PDF