Seznam slovenskih podjetij

seznam Wikimedie

Seznam slovenskih podjetij razvrščen po Standardni klasifikaciji dejavnosti (vir razvrščanja je glavna dejavnost registrirana v Poslovnem registru Slovenije, ki se vodi pri AJPES):

A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

uredi

B - Rudarstvo

uredi

C - Predelovalne dejavnosti

uredi

Č - Oskrba z električno energijo, plinom in paro

uredi

D - Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje

uredi

E - Gradbeništvo

uredi

F - Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil

uredi

G - Promet in skladiščenje

uredi

H - Gostinstvo

uredi

I - Informacijske in komunikacijske dejavnosti

uredi

J - Finančne in zavarovalniške dejavnosti

uredi

K - Poslovanje z nepremičninami

uredi

L - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

uredi

M - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

uredi

N - Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost

uredi

O - Izobraževanje

uredi

P - Zdravstvo in socialno varstvo

uredi

R - Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

uredi

S - Druge dejavnosti

uredi