Seznam slovenskih podjetij

seznam Wikimedie

Seznam slovenskih podjetij razvrščen po Standardni klasifikaciji dejavnosti (vir razvrščanja je glavna dejavnost registrirana v Poslovnem registru Slovenije, ki se vodi pri AJPES):

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo uredi

B Rudarstvo uredi

C Predelovalne dejavnosti uredi

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro uredi

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje uredi

F Gradbeništvo uredi

G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil uredi

H Promet in skladiščenje uredi

I Gostinstvo uredi

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti uredi

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti uredi

L Poslovanje z nepremičninami uredi

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti uredi

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti uredi

O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost uredi

P Izobraževanje uredi

Q Zdravstvo in socialno varstvo uredi

  • ZVD d.o.o. zavod za varstvo pri delu

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti uredi

S Druge dejavnosti uredi