Nabava

prodobitev blaga ali storitve v zameno za plačilo dogovorjenega zneska

Nabava je najpomembnejša poslovna funkcija v proizvodnih podjetjih. Temeljna naloga je preskrba podjetja s surovinami, izdelavnim materialom, storitvami, energijo, pomožnim materialom, stroji, napravami itd. Pomembno je, da razpolaga s primerno količino materiala, da je material ustrezne kakovosti, kupljen po primerni ceni in tudi pravočasno na razpolago.

Načrtovanje nabave

uredi

Proces načrtovanja je predvidevanje in opredeljevanje nalog, ki jih mora podjetje izvršiti v časovni intervalih. S tem pa posledično podjetje zmanjšuje poslovno tveganje. Za efektivno načrtovanje so pomembni dejavniki načrtovanja:

 • ekonomski
 • tehnični
 • organizacijski
 • dejavniki dela

Poslovni načrt

Poslovni načrt podjetja je praviloma sestavljen iz delov načrtov, kot so:

 • načrt proizvodnje
 • načrt investicij
 • načrt prodaje
 • finančni načrt
 • načrt nabave
 • načrt zaposlovanja
 • načrt investicijskega vzdrževanja itd.

Nabavni načrt je eden od najpomembnejših sestavnih delov poslovnega načrta podjetja. Z dobrim načrtovanjem nabave želi podjetje doseči najbolj racionalno poslovanje nabave in uskladitev nabavne dejavnosti s proizvodnjo. Potrebna je zagotovitev takšne zaloge materiala, da so stroški nabave na enoto materiala minimalni ob tem pa se mora zagotoviti nemoten proces proizvodnje.

Postopki pri nabavi

uredi

Operativno izvajanje nabave obsega številne postopke:

 • Najava potreb po materialu
 • Iskanje najprimernejših ponudb pri raznoraznih dobaviteljih
 • Analiza pridobljenih ponudb
 • Nabavne kalkulacije, ki upoštevajo vse nabavne stroške in izbor najprimernejšega ponudnika
 • Pogajanja o nabavnem poslovanju
 • Dogovor o vsebini nabavnega posla (predmet pogodbe, količina, cena)
 • Naročanje in dostava materiala
 • Prevzem materiala in kontrola izpolnjevanja pogodbenih obveznostih dobavitelja
 • Plačilo računa v naprej določenem plačilnem roku

Pomembno je, da si postopki nabave sledijo v zgoraj opisanem vrstnem redu, saj tako vzdržujemo dober odnos v relaciji kupec-dobavitelj.

Evidentiranje nabave

uredi

Evidenca nabave je potrebna za zbiranje podatkov. Pridobljeni podatki so pomembni za izvedbo analize in kontrole nabavnega procesa.

Nabavne evidence:

 • evidenca količin materiala
 • evidenca cen materiala
 • evidenca dobaviteljev
 • evidenca nabavnih pogojev
 • evidenca o reklamacijah blaga

Evidentiranje nabave nam pomaga pri analizi naših dobaviteljev in nadaljnjega oblikovanja nabavne politike.

 • Potočnik, V. (1998). Komercialno poslovanje z osnovami trženja 1. Ljubljana:Ekonomska fakulteta