Medmolékulska síla je privlačna sila, ki deluje med molekulami ali oddaljenimi deli makromolekule.

Naštete po padajoči moči interakcije, med medmolekulske vezi spadajo

Ionska interakcija uredi

Ionske interakcije so sile med ioni, pri čemer se ioni z enako predznačenim nabojem odbijajo, z nasprotno predznačenim pa privlačijo. Ionska interakcija pada z drugo potenco razdalje med nabojema.

Vodikova vez uredi

Vodikova vez je vez, s katero je atom vodika vezan na močno elektronegativen atom, denimo dušik, kisik ali fluor. Vodikova vez je poseben primer dipolno-dipolne interakcije, pri kateri interagira inducirani dipol atoma vodika z induciranim dipolom elektronegativnega atoma (N, O ali F) v drugi molekuli. Nastala dipolno-dipolna interakcija je zaradi velike elektronegativnosti fluorovega, kisikovega ali dušikovega atoma močnejša od večine drugih interakcij med induciranimi dipoli, zaradi pogostosti teh elementov v naravi in njihovega pomena v kemiji in biologiji pa je ta posebni primer dipolno-dipolne interakcije dobil svoje ime. Dobro znan zgled vodikove vezi je voda:

H-O-H...O-H2

Vodikove vezi so v naravi pogoste, med drugim povezujejo tudi obe verigi v molekuli DNA. So vzrok številnih anomalij vode, ki so omogočile nastanek življenja na Zemlji.

Dipolno-dipolna interakcija uredi

Dipolno-dipolne interakcije, ponekod imenovane tudi Keesomove interakcije (po Willemu Keesomu, ki je leta 1921 prvi podal njihov matematični opis) so sile, ki nastopajo med molekulami brez električnega naboja, vendar s permanentnim električnim dipolom. Nekoliko so podobne ionskim interakcijam, so pa šibkejše, ker padajo s četrto potenco razdalje med molekulami. Zgled je klorovodikova kislina:

(+)(-)    (+) (-)
H-Cl-----H-Cl

Van der Waalsova sila uredi

Van der Waalsova sila (tudi Londonova sila ali Londonova disperzijska sila) je privlačna sila med induciranimi električnimi dipoli v nepolarnih molekulah. Vzrok polarizacije je lahko polarna molekula ali elektrostatski odboj med negativno nabitimi elektronskimi oblaki nepolarnih molekul. Van der Waalsova sila pojema s šesto potenco razdalje med molekulami. Zgled za prvi primer je raztapljanje klora v vodi:

         (+)(-)(+) (-) (+)
[permanentni dipol] H-O-H-----Cl-Cl [induciran dipol]

Za drugi primer je zgled sila med molekulami klora:

        (+) (-)  (+) (-)
[induciran dipol]Cl-Cl------Cl-Cl [induciran dipol]