Kòlineárnost je v geometriji značilnost, da dane točke (ali drugi geometrijski objekti) ležijo na skupni premici.

Dve točki vedno določata premico, torej sta dve točki vedno kolinearni. Zato je smiselno govoriti o vprašanju kolinearnosti šele, če imamo tri točke ali več.

Kolinearni vektorji

Kolinearnost točk je povezana s kolinearnostjo vektorjev. Pri vektorjih kolinearnost opazujemo vedno v primeru, ko imajo vsi vektorji skupno začetno točko. V tem primeru kolinearnost pomeni isto kot linearna odvisnost (pa tudi isto kot vzporednost) vektorjev:

Vektorja in sta kolinearna (vzporedna, linearno odvisna), če je možno enega od njiju izraziti z drugim, oziroma ga pomnožiti s skalarjem, npr.:

Vektorji so lahko kolinearni tudi z različnim smislom (smerjo). Kolinearnost med vektorji je ekvivalenčna relacija.

Točke A, B in C so kolinearne, če sta kolinearna vektorja in , torej če se da zapisati:

Glej tudi uredi