1. prezidij Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije