Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije

Temeljne listine Socialistične federativne republike Jugoslavije in njene predhodnice, Federativne ljudske republike Jugoslavije: