Uporabnik:Dbc334/Pravopisne težave

Pravopisne težave se na tej strani obravnavajo kot pravila Slovenskega pravopisa 2001, ki lahko povzročajo težave pri označevanju spletnih strani v HTML. Stran vsebuje tudi nekatere pogoste napake in nasvete.

Nepravi znakiUredi

NarekovajUredi

V SP 2001 je omenjenih pet vrst narekovajev za skladenjsko rabo:[1]

 1. Dvojni srednji (» «; U in U)
 2. Enojni srednji (› ‹; U in U)
 3. Dvojni spodaj-zgoraj („ “; U in U)
 4. Enojni spodaj-zgoraj (‚ ‘; U in U)
 5. Dvojni zgornji (" "; U)

Pri narekovajih spodaj-zgoraj je potrebno paziti na položaj; obrnjeni so namreč navzven. Dvojni narekovaj te vrste se uporablja tudi pri pisanju na roko.[2]

V tisku in na spletnih stranih večinoma uporabljamo dvojne srednje narekovaje (» «).

Pri neskladenjski rabi se za navajanje pomena kakšne besede ali besedne zveze uporablja enojni narekovaj zgoraj (’; U).

Vezaj/pomišljajUredi

Tiskarska razlika med vezajem (‐) in pomišljajem (– in —) je dolžina črtice. Ponavadi za vezaj uporabljamo vezaj-minus (U), ki se nahaja na slovenskih tipkovnicah QWERTZ, prav tako namesto minusa ali negativne vrednosti števila (-12 °C), zelo pogosto pa tudi namesto pomišljaja (urejevalniki besedil, kot je Microsoft Word, nestični vezaj samodejno spremenijo v pomišljaj), kar je v primeru enodelnega pomišljaja dovoljeno[3].

Za navaden vezaj je priporočljivo uporabljati vezaj (U), v pomenu minus znak minus (U; vezaj ni dovoljen), pri enodelnem pomišljaju pa pomišljaj (U; lahko se uporablja tudi namesto minusa).

Ločimo tudi dolgi pomišljaj (—; U), ki ločuje povedi v daljšem nizu: Mladost je norost. — On je državni prvak. — Gremo!

Unicode vsebuje tudi citatni pomišljaj (―; U), ki naj bi bil daljši od dolgega pomišljaja, v večini pisav pa je skoraj enak. V pisavi Times New Roman je njuno razmerje med dolžino 100 : 92 (25 : 23), med širino pa 4 : 7 (dolgi : citatni). Enak rezultat za dolžino je v Arialu, kjer pa sta oba enako široka. SP te vrste pomišljaja posebej ne omenja, najverjetneje pa se ga lahko uporablja za dobesedni navedek[4].

OpuščajUredi

Opuščaj ali apostrof je v slovenščini znak »« (U).[5]

Na slovenski tipkovnici se namesto opuščaja nahaja znak »'« (U), ki je stična resica in zaznamuje naglašenost.[6]

NestičnostUredi

EnoteUredi

Simbole za merske enote zapisujemo nestično (15 cm, 2 kg, 100 EUR (tudi 100 €), 20 min), prav tako za odstotek (40 %).[7] Izjeme so ° (stopinja; U), ′ (minuta; U) in ″ (sekunda; U). Oboje tako predpisuje tudi mednarodni sistem enot (SI).[8].

Prav tako enot ne prenašamo v novo vrstico (npr. 10 cm skupaj, nikoli 10 v prvi in cm v drugi vrstici).[9] To lahko rešimo z vstavitvijo nedeljivega presledka (U) med število in enoto: 10 cm → 10 cm. Zaradi nevidne razlike med navadnim in nedeljivim presledkom, ga raje zapisujemo z entiteto[10].

OkrajšaveUredi

Okrajšave se v večini primerov zapisujejo nestično.[11] Zelo pogosta napaka je zapis t.i. (→ t. i.) ter s.p., d.o.o., d.d. in podobno (→ s. p., d. o. o. ter d. d.). Stične krajšave so manj pogoste.

Velikokrat se okrajšave podjetij zapisujejo skupaj zaradi neželenega preloma, kjer gre v novo vrstico samo en del njih. To lahko rešimo z nedeljivim presledkom (U) med okrajšanimi deli: s. p. → s. p., d. o. o. → d. o. o.

Paziti je potrebno tudi pri okrajšavah itn., itd., npr. in tj. (ne t.j. ali t. j.), ki se zapisujejo skupaj (ne stično).[12]

Če se na koncu povedi nahaja vrstilni števnik, okrajšava, ki se končuje s piko, tri pike oz. kar koli, kar bi povzročilo dve zaporedni piki (neskladenjsko in skladenjsko), dodatno piko izpustimo: »Alfa, beta, gama itd. Tudi a, b, c ...«[13]

Tri pikeUredi

Tri pike (tudi tripičje, ne tropičje (tri pike, ena pod drugo, ⋮)) se pogosto uporablja pri nedokončanem naštevanju (»Alfa, beta, gama ...«; nadomešča itd., itn., idr.) in zamolčani povedi (»Saj bi, ampak ...«).

Takšne tri pike so nestične[14], prav tako se pri naštevanju izpusti zadnja vejica (»Alfa, beta, gama, ...« → »Alfa, beta, gama ...«)[15].

Stično se zapisujejo pri zamolčani besedi: »Ti si takšen ču...«[16]

SP 2001 mešano uporablja tri pike kot en znak (…; U) in kot tri navadne pike (...).

Za tripičjem se pika kot končno ločilo ne zapisuje, glej dvojni piki.

DeljenjeUredi

Slovenski pravopis pravi, da če se beseda deli pri vezaju, deljaj zapišemo v prejšnji vrstici, vse od (vključno z) vezajem naprej pa preide v novo vrstico.[17]

Ko je prva sestavina zloženke črka ali števka, besede navadno ne delimo.[18] Deljenju se lahko izognemo z zamenjavo navadnega vezaja na tipkovnici (U) z nedeljivim vezajem (U).

V nasprotnem primeru pa je stvar malo bolj zapletena. Lahko posežemo po prejšnji rešitvi ali pa vezaj zamenjamo s ­‑. (Delovanje slednje rešitve je bilo preverjeno v brskalnikih Internet Explorer, Mozilla Firefox in Apple Safari. Brskalnik Opera ima s ­ že nasploh težave[19], zato besede ne prelomi, kar pa je tudi pravopisno pravilno.) Vezaj smo zamenjali s tihim deljajem (U), ki se prikaže samo ob prelomu besede, in nedeljivim vezajem, ki se ne deli na desni strani; nadomešča vezaj, pri deljenju preide v novo vrstico, v prejšnji pa se prikaže tihi deljaj.

OstaloUredi

Zapisovanje številUredi

Števila so dolga in kratka, lahko pa imajo tudi decimalno vrednost. V slovenščini za ločitev števila od decimalk uporabljamo decimalno vejico, ki je kar navadna vejica na tipkovnici.[20]

Pri večjih številih lahko ločimo tisočice od stotic (milijonice od stotisočic itn.) s piko[21] ali presledkom[22]: 1.234.567,89 ali 1 234 567,89. Piko pri miljonicah lahko zamenjamo z vejico, če so tudi tisočice ločene s piko: 1,234.567,89.[23]

Številk ne delimo, kar se lahko zgodi pri številkah s presledki.[24] Temu se lahko izognemo z nedeljivim presledkom (U).

Pri športnih časih je zapis naslednji: 1:11:42,56 (1 ura, 11 minut, 42 sekund, 56 stotink).[25] Seveda lahko izpustimo stotinke (1:11:42) ali ure (11:42,56).

Vezaj in kratice, črke ter številaUredi

Pri zloženkah se sestavini pišeta z vezajem, če je prva sestavina črka, kratična zveza črk ali število: C-vitamin, HTML-dokument, Es-dur, 17-inčni, 20-letni.[26] Zapisu brez vezaja se pri kraticah lahko izognemo z zamenjavo sestavin zloženke, tako da najprej napišemo samostalnik in nato določilo: vitamin C, dokument HTML, vendar ne dur Es.

Prav tako zapisujemo vezaj pri sklanjanju kratic, črk in števil med kratično, črkovno ali števčno podstavo ali osnovo in njunim končajem: HTML-ja, a-ja, 80-a leta.[27]

Slovenščina v primerjavi z angleščinoUredi

Pogosta napaka pri pisanju v slovenščini je uporaba decimalne pike, ki jo uporabljajo Američani, Angleži in ostali[28].

Za narekovaje se v slovenščini uporabljata dvojni narekovaj spodaj-zgoraj („ “; U in U) pri pisanju na roko in dvojni srednji narekovaj (» «; U in U) za tisk. V angleščini se uporablja dvojni zgornji narekovaj (" "; U).

Tabela znakov UnicodeUredi

Znak Kode[29] [30][31] Ime Unicode Opombe SL[32]
  U+00A0
ALT + 0160
 
 
NO-BREAK SPACE Nedeljiv presledek
" U+0022
ALT + 034
"
"
QUOTATION MARK Prvi in drugi del dvojnega zgornjega narekovaja da
» U+00BB
ALT + 0187
»
»
RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK Prvi del dvojnega srednjega narekovaja
« U+00AB
ALT + 0171
«
«
LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK Drugi del dvojnega srednjega narekovaja
U+203A
ALT + 0155
›
›
SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK Prvi del enojnega srednjega narekovaja
U+2039
ALT + 0139
‹
‹
SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK Drugi del enojnega srednjega narekovaja
U+201E
ALT + 0132
„
„
DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK Prvi del dvojnega narekovaja spodaj-zgoraj
U+201C
ALT + 0147
“
“
LEFT DOUBLE QUOTATION MARK Drugi del dvojnega narekovaja spodaj-zgoraj
U+201A
ALT + 0130
‚
‚
SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK Prvi del enojnega narekovaja spodaj-zgoraj
U+2018
ALT + 0145
‘
‘
LEFT SINGLE QUOTATION MARK Drugi del enojnega narekovaja spodaj-zgoraj
' U+0027
ALT + 039
'
'[33]
APOSTROPHE Stična resica; za opuščaj se uporablja ’ (U) da
U+2019
ALT + 0146
’
’
RIGHT SINGLE QUOTATION MARK Opuščaj in enojni narekovaj zgoraj
- U+002D
ALT + 045
- HYPHEN-MINUS Ima vlogo vezaja in znaka za odštevanje (minus) da
U+2010 ‐ HYPHEN Vezaj
U+2011 ‑ NON-BREAKING HYPHEN Nedeljiv vezaj
­ U+00AD
ALT + 0173
­
­
SOFT HYPHEN Deljaj, ki se prikaže samo ob deljenju besede
U+2212 −
−
MINUS SIGN Znak za minus ali negativno vrednost števila
U+2013
ALT + 0150
–
–
EN DASH Navaden pomišljaj
U+2014
ALT + 0151
—
—
EM DASH Dolg pomišljaj
U+2015 ― HORIZONTAL BAR Citatni pomišljaj
U+2026
ALT + 0133
… HORIZONTAL ELLIPSIS Tri pike kot en znak – uporablja se lahko namesto treh navadnih pik (...)
° U+00B0
ALT + 0176
° DEGREE SIGN Stopinje da
U+2032 ′ PRIME Minute
U+2033 ″ DOUBLE PRIME Sekunde

Viri in opombeUredi

Vsi viri, ki imajo naveden samo paragraf, se nanašajo na Slovenski pravopis (Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001).
 1. § 460
 2. § 465
 3. § 380
 4. § 388
 5. § 468
 6. § 22
 7. § 1021 in slovarsko geslo odstotek
 8. The International System of Units (SI)
 9. § 610
 10. Entiteta (angleško entity) je v HTML kratek delec kode, ki ga uporabljamo namesto nevsakdanjih znakov (zaradi nedostopnosti na tipkovnici ali težav pri prenosu med kodnimi nabori).
 11. § 595
 12. § 597
 13. § 260
 14. § 399
 15. Po primerih iz knjige, npr. § 9 in § 16.
 16. § 410
 17. § 471, § 608
 18. § 612
 19. Opera bug ­ ­
 20. § 351
 21. § 255
 22. § 257
 23. § 352
 24. § 609
 25. Drago Bajt: Pišem, torej sem
 26. § 496, § 521
 27. § 421, § 423; v primeru 80-a oz. 80. leta SP v § 421 in § 252 priporoča izpis v osemdeseta leta
 28. Glej en:Decimal comma#Countries using Arabic numerals with decimal point
 29. Vse znake je možno zapisati tudi s HTML-entiteto in kodo Unicode: &#xKODA;, pri čemer KODA zamenjamo s kodo znaka, npr. ’ za opuščaj. Ali &#KODA10, kjer je KODA10 koda Unicode pretvorjena iz šestnajstiškega v desetiški zapis (npr. ’ je enako ’).
 30. http://www.unicode.org/charts/symbols.html
 31. http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtds.html#h-A2
 32. Znak je dosegljiv na slovenskih QWERTZ-tipkovnicah.
 33. Entiteta je določena s strani W3C, vendar se v brskalniku Internet Explorer ne prikaže.

Zunanje povezaveUredi