Era Pod-era Perioda Epoha Čas (v 106 let)
Kenozoik Kvartar mlajši
Terciar Neogen Pliocen 2,588 - 5,332
Miocen 5,332 - 23,03
Paleogen Oligocen 23,03 - 33,9
Eocen 33,9 - 55,8
Paleocen 55,8 - 65,5
Mezozoik Kreda starejši

Terciar je geološka doba v kenozoiku, ki se je začela približno pred 64 milijoni let s koncem krede in končala z začetkom kvartarja pred približno 1,6 milijonom let. Terciar razdelimo na pet geoloških obdobij: paleocen, eocen, oligocen, miocen in pliocen.

Pojavijo se prvi kopitarji.