Reaktánca (oznaka X) je elektrotehniška in fizikalna količina, definirana kot imaginarni del impedance pri analizi električni vezij, po katerih teče izmenični tok. Reaktanca je posledica induktivnih ali kapacitivnih porabnikov v vezju. Mednarodni sistem enot predpisuje za reaktanco sestavljeno enoto ohm.

Razlikujemo lahko tri primere:

  • X > 0 – reaktanca je induktivna
  • X = 0 – reaktance ni, električno vezje je sestavljeno izključno iz ohmskih uporov
  • X < 0 – reaktanca je kapacitivna

Zvezo med impedanco Z, električno upornostjo R in reaktanco X lahko v splošnem zapišemo v obliki (v elektrotehniki se za imaginarno enoto navadno uporablja oznaka j namesto i):

Pri tem je realni del R električna upornost, imaginarni del X pa reaktanca. Reaktanci kondenzatorja s kapacitivnostjo C pravimo konduktanca in je enaka 1/iωC; reaktanci tuljave z induktivnostjo L pravimo induktanca in je enaka iωL.

Glej tudi uredi