Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu 1970 – Drugi jeziki