Ponudba in povpraševanje

Teorija o ponúdbi in povpraševánju je ena izmed temeljnih teorij mikroekonomije. Zgrajena je na modelu delnega tržnega ravnovesja. Prvotno jo je razvil Alfred Marshall in z njo poskušal pojasniti spreminjanje cene na popolnem konkurenčnem trgu v odvisnosti od spreminjanja ponudbe in povpraševanje. Ta model je le prvi približek k opisu delovanja nepopolnih, realnih trgov. Marshall je formaliziral opažanja nekaterih ekonomistov, ki so o delovanju trgov razpravljali pred njim.

Teorija ponudbe in povpraševanja opisuje, kako se na konkurenčnem trgu cena spreminja glede na razmerje med razpoložljivostjo blaga, (agregatna ponudba - S) in željo po nakupu blaga (agregatno povpraševanje - D). Teorija skuša z uporabo grafov v ravnini: količina Q - abscisa - prodajna cenah (P - ordinata) nazorno prikazati premike na trgu. Prikazana je sprememba ravnovesne cene (P1 oziroma P2), če se poveča povpraševanje, kar je prikazano s premikom krivulje D (D1 preide v D2). Pri nespremenjeni krivulji ponudbe S se bo na ustaljenem trgu cena povečala s P1 na P2, količina prodanega blaga pa s Q1 na Q2. V praksi se taka spremeba na trgu zgodi na primer zaradi vstopa novih kupcev na trg, ali povečane kupne moči povpraševalcev. Teorija razloži, da se istočasno spremeni tržna cena in prodana količina blaga.

Pomen teorije ponudbe in povpraševanja za nekatere ekonomske šole je v tem, da je z njo možno prikazati učinke različnih dogodkov, med drugim tudi poslovnih ali gospodarsko-političnih odločitev na razporejanje virov. Širša teorija splošnega ravnovesja, ki sodi v področje makroekonomike, skuša razložiti bolj kompleksen sistem, kot na primer delovanje celotnega gospodarstva in združiti prikaz delovanja različnih delnih trgov in drugih načinov razporejanja gospodarskih virov. V ožji, mikroekonomski teoriji ponudbe in povpraševanja so drugi vplivni parametri ponudbe in povpraševanja (na primer prvotna lege krivulj S in D) vzeti kot zunanja danost.